Exoneració presentació model 390 per determinats subjectes passius

Queden exempts de presentar el model 390, els subjectes passius de l’IVA obligats a presentar autoliquidacions trimestrals i que tributin només a territori comú, que realitzin exclusivament les següents activitats:

  • Activitats que tributin en règim simplificat de l’IVA i/o
  • Activitats d’arrendament de béns immobles urbans