CAT · ESP

Canvis al règim especial de les agències de viatge.

  • El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges, (hostaleria, transport i/o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes.
  • Es suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable
  • Es suprimeix la possibilitat de fer constar separadament l’IVA repercutit del 6% a la factura, impedint així la seva deducció.
  • S’introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general operació per operació, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional que tingui en alguna mesura dret a la deducció de quotes. L’opció per aplicar aquest règim es practicarà per cada operació realitzada pel subjecte passiu, comunicant per escrit al destinatari de la mateixa amb caràcter previ o simultani a la prestació dels serveis d’allotjament, transport o altres accessoris o complementaris als mateixos, tot i que s’entendrà fet quan la factura no contingui menció “règim especial d’agències de viatge”.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone