Definició vinculació financera, econòmica i organitzativa a efectes d’aplicar règim especial de grup d’entitats.

A efectes d’aplicar voluntàriament el règim especial d’IVA de grups d’entitats, es defineix que es considera vinculació en cada cas:

  • Vinculació financera – quan l’entitat dominant, mitjançant una participació de més del 50% del capital o dels drets de vot de les entitats del grup, tingui el control efectiu sobre les mateixes
  • Vinculació econòmica – quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan realitzen activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la realització de les mateixes.
  • Vinculació organitzativa – quan existeixi una direcció comú en totes les entitats del grup.