Deducció per inversió de beneficis

A partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels rendiments nets d’activitats econòmiques, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financers sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, com a conseqüència del manteniment o creació d’ocupació o per l’inici d’una nova activitat

Llegir +

Incentius a les activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i).

L’aplicació de les deduccions per I+D+i es troba limitada a un percentatge de la quota íntegra, que va del 25% al 60% segons períodes i imports.

El nou incentiu consisteix, sempre que es compleixin unes condicions, en la no aplicació dels límits anteriors i aplicar la deducció amb un descompte del 20% del seu import, i en cas de no tenir quota suficient es podrà sol·licitar l’abonament de la diferència a l’AEAT, fins avui no s’ha concretat de quina manera es farà aquest abonament.

Llegir +

Drets de replantació empreses vinícoles.

S’aclareix el tractament específic a donar als drets de replantació en empreses vinícoles. L’import satisfet per l’adquisició dels drets de replantació en terrenys es reconeixerà com un immobilitzat intangible. Per decidir si s’amortitzen o no caldrà valorar si té una vida indefinida o definida.

 

Llegir +

Flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges

Les principals modificacions son les següents:

 • Modificació de la duració del contracte – Es redueix de cinc a tres anys la duració mínima del contracte per part de l’arrendador. També s’ha produït una reducció de les prorrogues tàcites del contracte que passen a ser de tres anys a tan sols un.
 • Desistiment del contracte – L’arrendatari podrà desistir del contracte una vegada transcorreguts, almenys, sis mesos de duració del mateix, sempre que ho comuniqui al arrendador en un període mínim de trenta dies.
 • Preval el principi de llibertat de pactes entre les parts i per això es pot actualitzar la renda segons lo acordat. Si no es diu res s’actualitza segons IPC.
 • Obres – Abans l’arrendatari podia fer obres per adequació de l’habitatge a discapacitats i ara, a més, es permet la reforma per majors de 70 anys, però mai pot provocar disminució a l’estabilitat o seguretat de la vivenda.
 • Transcorregut un any, com a mínim, des de l’inici del contracte i amb comunicació prèvia, amb dos mesos d’antelació, l’arrendador pot recuperar l’habitatge, per a destinar a ús permanent seu, de familiars de primer grau per consanguinitat o per adopció, o pel cònjuge en casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial
 • Fiança – No hi ha actualització durant els tres primers anys de contracte. Abans era durant els cinc.
 • Venda d’habitatge – Si el contracte esta inscrit al Registre de la Propietat anteriorment a la venda, el contracte continua vigent en cas de venda de la finca. Si no esta inscrit el nou propietari pot exigir la finalització del mateix, deixant un període de tres mesos a l’arrendatari per seguir a la finca, pagar-ne el lloguer i amb indemnització per danys i perjudicis.
 • Desnonament – Hi ha dos procediments:
  1. Si es pacta al contracte, l’impagament de la renda por portar a la resolució del contracte amb requeriment notarial o judicial. Una vegada cancel·lada l’ inscripció al Registre es pot demanar l’execució per recuperar l’immoble.
  2. Procediment extrajudicial.- Que es pot utilitzar sempre que estigui inscrit el contracte al Registre de la Propietat.
  3. Procediment Judicial – Accelerat que obliga al pagament en deu dies. Si no paga o no compareix al procediment per oposar-se o aplanar-se, es dictarà decret d’acabament judici i es produirà el llançament.
 • Es crea un registre públic de llogaters morosos

 

Llegir +