CAT · ESP

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL).

Els emprenedors que siguin persones físiques podran evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecti al seu habitatge habitual, sempre que no hagi actuat amb frau o negligència greu. Les condicions seran:

 • L’habitatge habitual del deutor no podrà estar valorada en més de 300.000€, tot i que aquest límit es podrà multiplicar per 1,5 si estan en poblacions de més de 1.000.000 d’habitants.
 • S’haurà d’inscriure aquesta condició al Registre Mercantil i al de la Propietat.
 • L’emprenedor inscrit haurà de fer constar a tota la seva documentació, juntament amb les dades registrals, l’expressió “Emprenedor de Responsabilitat Limitada” o el seu nom i cognoms seguit de “ERL”.
 • Subsistirà la responsabilitat universal pels deutes anteriors a l’inscripció.
 • Haurà de formular i dipositar comptes anuals al Registre Mercantil dintre els 7 mesos següents a la finalització de l’exercici social, en cas de no fer-ho perdrà la limitació de responsabilitat que no es recuperarà fins que es presentin les mateixes.
 • Per aquells que tributin pel mètode d’estimació objectiva s’establirà un model estandaritzat.

 

Llegir +

Deducció per inversió de beneficis

A partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels rendiments nets d’activitats econòmiques, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financers sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, com a conseqüència del manteniment o creació d’ocupació o per l’inici d’una nova activitat

Llegir +

Incentius a les activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i).

L’aplicació de les deduccions per I+D+i es troba limitada a un percentatge de la quota íntegra, que va del 25% al 60% segons períodes i imports.

El nou incentiu consisteix, sempre que es compleixin unes condicions, en la no aplicació dels límits anteriors i aplicar la deducció amb un descompte del 20% del seu import, i en cas de no tenir quota suficient es podrà sol·licitar l’abonament de la diferència a l’AEAT, fins avui no s’ha concretat de quina manera es farà aquest abonament.

Llegir +

Drets de replantació empreses vinícoles.

S’aclareix el tractament específic a donar als drets de replantació en empreses vinícoles. L’import satisfet per l’adquisició dels drets de replantació en terrenys es reconeixerà com un immobilitzat intangible. Per decidir si s’amortitzen o no caldrà valorar si té una vida indefinida o definida.

 

Llegir +

Flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges

Les principals modificacions son les següents:

 • Modificació de la duració del contracte – Es redueix de cinc a tres anys la duració mínima del contracte per part de l’arrendador. També s’ha produït una reducció de les prorrogues tàcites del contracte que passen a ser de tres anys a tan sols un.
 • Desistiment del contracte – L’arrendatari podrà desistir del contracte una vegada transcorreguts, almenys, sis mesos de duració del mateix, sempre que ho comuniqui al arrendador en un període mínim de trenta dies.
 • Preval el principi de llibertat de pactes entre les parts i per això es pot actualitzar la renda segons lo acordat. Si no es diu res s’actualitza segons IPC.
 • Obres – Abans l’arrendatari podia fer obres per adequació de l’habitatge a discapacitats i ara, a més, es permet la reforma per majors de 70 anys, però mai pot provocar disminució a l’estabilitat o seguretat de la vivenda.
 • Transcorregut un any, com a mínim, des de l’inici del contracte i amb comunicació prèvia, amb dos mesos d’antelació, l’arrendador pot recuperar l’habitatge, per a destinar a ús permanent seu, de familiars de primer grau per consanguinitat o per adopció, o pel cònjuge en casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial
 • Fiança – No hi ha actualització durant els tres primers anys de contracte. Abans era durant els cinc.
 • Venda d’habitatge – Si el contracte esta inscrit al Registre de la Propietat anteriorment a la venda, el contracte continua vigent en cas de venda de la finca. Si no esta inscrit el nou propietari pot exigir la finalització del mateix, deixant un període de tres mesos a l’arrendatari per seguir a la finca, pagar-ne el lloguer i amb indemnització per danys i perjudicis.
 • Desnonament – Hi ha dos procediments:
  1. Si es pacta al contracte, l’impagament de la renda por portar a la resolució del contracte amb requeriment notarial o judicial. Una vegada cancel·lada l’ inscripció al Registre es pot demanar l’execució per recuperar l’immoble.
  2. Procediment extrajudicial.- Que es pot utilitzar sempre que estigui inscrit el contracte al Registre de la Propietat.
  3. Procediment Judicial – Accelerat que obliga al pagament en deu dies. Si no paga o no compareix al procediment per oposar-se o aplanar-se, es dictarà decret d’acabament judici i es produirà el llançament.
 • Es crea un registre públic de llogaters morosos

 

Llegir +

Declaració sobre transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers a l’exterior

Des de l’1 de gener de 2014 les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions amb no residents o mantinguin actius i passius a l’exterior hauran de presentar una declaració al Banc d’España.

Les operacions incloses en aquesta declaració seran les següents:

 • Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, bé si es liquiden mitjançant transferències exteriors, mitjançant abonaments o càrrecs en comptes bancaris o interempresa, per compensació o mitjançant lliuraments en efectiu, per tant entenem que inclou les compres o vendes de mercaderies i/o serveis fora Espanya.
 • Saldos i variacions d’actius o passius a l’exterior, sigui quina sigui la forma en que es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes interempresa, dipòsits en efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

La present declaració s’haurà d’enviar telemàticament al Banc d’España i la periodicitat de la mateixa dependrà de l’import de les transaccions o els saldos de l’any immediatament anterior, en concret:

 •  Declaració mensual, dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada mes natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 300.000.000€
 • Declaració trimestral dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 100.000.000€ però inferiors a 300.000.000€
 • Declaració anual no més tard del 20 de gener de l’any següent per volums de l’any anterior inferiors a 100.000.000€
 • No obstant quan l’import no superi 1.000.000€ la declaració només s’enviarà a requeriment exprés del Banc d’España, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la sol·licitud.

La declaració anual podrà fer-se de forma resumida quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superin els 50.000.000€.

 

Llegir +