CAT · ESP

Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)

A efectes de IVA s’introdueix un nou règim especial consistent en liquidar l’IVA en funció de quan es cobren o paguen les factures. Les principals característiques del mateix són:

 • És un règim opcional per aquells subjectes passius amb un volum d’operacions durant l’any natural anterior que no hagi superat els 2.000.000€.
 • En quedaran exclosos per l’any següent quan durant l’any natural el seu volum d’operacions superi els 2.000.000€ o bé quan els cobraments en efectiu rebuts d’un mateix destinatari durant l’any superi els 100.000€
 • Aquest règim s’aplicarà a totes les operacions de l’entitat excepte, entre d’altres:
  1. les acollides a règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, i recàrrec d’equivalència entre d’altres.
  2. Adquisicions intracomunitàries de béns
 • L’IVA es liquidarà a partir que es cobrin o paguin total o parcialment les factures pels imports efectivament rebuts o lliurats. Si no s’hagués produït el flux monetari, la liquidació es farà com a màxim el 31 de desembre de l’any immediatament posterior, per aquest motiu caldrà acreditar el cobrament o pagament total o parcial de les factures.
 • Els subjectes passius acollits a aquest règim hauran de complir amb unes obligacions formals específiques:
  1. Llibre Registre Factures Expedides – afegir dates de cobrament total o parcial de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del compte bancari o mitja de cobrament emprat que pugui acreditar el cobrament parcial o total de l’operació
  2. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
  3. Factura expedida – tota factura expedida haurà de contenir la menció “Règim especial del criteri de caixa”
 • Els destinataris de factures incloses en aquest règim, encara que aquests no estiguin acollits al mateix, es veuran afectats, ja que no podran deduir-se l’IVA de les mateixes fins que no les paguin total o parcialment. Com a conseqüència aquest destinatari no inclòs al RECC, haurà de complir amb una nova obligació registral, en concret:
  1. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
 • Aquest règim serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2014.
 • L’opció o renúncia per aplicar-se aquest règim serà el desembre de l’any anterior en el que hagi de tindre efecte. La opció d’aplicar-se també es podrà fer a l’inici de l’activitat. En cas de renúncia aquesta tindrà una duració de 3 anys.

 

Llegir +

Societat Limitada de Formació Successiva.

S’estableix la possibilitat de constituir societats limitades amb un capital social inferior al mínim de 3.000€, mentre aquestes societats no arribin a aquest capital mínim, se’ls aplicarà un règim específic consistent en:

 • S’haurà de destinar a la reserva legal almenys un 20% del benefici de l’exercici
 • Només es podran repartir dividends si el valor del patrimoni net no és, o a conseqüència del repartiment no passi a ser inferior al 60% del capital mínim
 • La suma anual de les retribucions als socis i administradors per aquests càrrecs no podrà excedir del 20% del patrimoni net, sense perjudici de la retribució que puguin rebre en concepte de treballador o per prestació de serveis professionals.
 • En cas de liquidació de la societat, els socis i administradors respondran solidàriament del desembós de la xifra de capital mínima
 • No cal acreditar la realitat de les aportacions, però els socis en respondran solidàriament de les mateixes

 

Llegir +

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL).

Els emprenedors que siguin persones físiques podran evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecti al seu habitatge habitual, sempre que no hagi actuat amb frau o negligència greu. Les condicions seran:

 • L’habitatge habitual del deutor no podrà estar valorada en més de 300.000€, tot i que aquest límit es podrà multiplicar per 1,5 si estan en poblacions de més de 1.000.000 d’habitants.
 • S’haurà d’inscriure aquesta condició al Registre Mercantil i al de la Propietat.
 • L’emprenedor inscrit haurà de fer constar a tota la seva documentació, juntament amb les dades registrals, l’expressió “Emprenedor de Responsabilitat Limitada” o el seu nom i cognoms seguit de “ERL”.
 • Subsistirà la responsabilitat universal pels deutes anteriors a l’inscripció.
 • Haurà de formular i dipositar comptes anuals al Registre Mercantil dintre els 7 mesos següents a la finalització de l’exercici social, en cas de no fer-ho perdrà la limitació de responsabilitat que no es recuperarà fins que es presentin les mateixes.
 • Per aquells que tributin pel mètode d’estimació objectiva s’establirà un model estandaritzat.

 

Llegir +

Deducció per inversió de beneficis

A partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels rendiments nets d’activitats econòmiques, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financers sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, com a conseqüència del manteniment o creació d’ocupació o per l’inici d’una nova activitat

Llegir +

Incentius a les activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i).

L’aplicació de les deduccions per I+D+i es troba limitada a un percentatge de la quota íntegra, que va del 25% al 60% segons períodes i imports.

El nou incentiu consisteix, sempre que es compleixin unes condicions, en la no aplicació dels límits anteriors i aplicar la deducció amb un descompte del 20% del seu import, i en cas de no tenir quota suficient es podrà sol·licitar l’abonament de la diferència a l’AEAT, fins avui no s’ha concretat de quina manera es farà aquest abonament.

Llegir +

Drets de replantació empreses vinícoles.

S’aclareix el tractament específic a donar als drets de replantació en empreses vinícoles. L’import satisfet per l’adquisició dels drets de replantació en terrenys es reconeixerà com un immobilitzat intangible. Per decidir si s’amortitzen o no caldrà valorar si té una vida indefinida o definida.

 

Llegir +