CAT · ESP

Deducció per inversió de beneficis.

Els exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels beneficis, sense incloure el impost sobre societats, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financer sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica el tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació.

Llegir +

Obligació progressiva per tots els contribuents de presentar totes les declaracions per internet.

A partir de l’1 de gener de 2014, la majoria de les autoliquidacions i declaracions informatives s’hauran de presentar per internet.

Fins ara aquesta obligació només existia per les societats i grans contribuents, però a partir de l’1 de gener de 2014, aquesta obligació s’estén a tots els contribuents inclosos persones físiques i entitats en atribució de rendes.

Tots aquests contribuents, inclosos persones físiques, podran delegar la presentació a un tercer, com seria CONTEM.

Calendari progressiu de l’obligació i mètodes presentació electrònica dels models

A partir de 01/01/2014 A partir de 01/01/2015 Mètode presentació
100 (Declaració Renda)   Presentació telemàtica obligatòria per aquells obligats a presentar impost sobre patrimoni (Signatura digital avançada, Pin24h, sistema tradicional via web)
714 (Impost Patrimoni)   Presentació telemàtica obligatòria (Signatura digital avançada, Pin24h, o tradicional via web)
Declaracions informatives (180, 184, 190, 193, 390, 296, 347, 349, 390, 720, etc.)   Presentació telemàtica obligatòria (Signatura digital avançada o Pin24h) Excepte:

§  El model 347 per Comunitats de Veïns amb un màxim de 15 registres es podrà presentar per SMS

§  El model 390 es podrà presentar per SMS

111, 303   PREDECLARACIO (Usar formularis web AEAT, mitjançant el que es generarà un fitxer que s’enviarà i després s’imprimirà i es portarà al banc per exemple)
  123, 216 Presentació telemàtica obligatòria (Signatura digital avançada o Pin24h)
  115, 130, 131 PREDECLARACIO
Llegir +

Prorroga de les mesures introduïdes amb caràcter temporal pels exercicis 2012 i 2013.

En concret les mesures prorrogades són:

 • En els pagament fraccionats
  1. Es prorroguen pel 2014 els tipus incrementats de pagament fraccionat, per aquells amb xifra de negocis superior a 10.000.000€.
  2. Es prorroguen pel 2014 i 2015 la limitació de la compensació de bases imposables negatives per aquells amb una xifra de negocis superiors a 20.000.000€.
  3. Pel 2014 i 2015 es manté la d’afegir a la base imposable del període el 25% de l’import dels dividends i rendes procedents de la transmissió de participacions que tenen dret al règim d’exempció.
  4. Pel 2014 i 2015 es manté un pagament fraccionat mínim per aquelles empreses amb xifra de negocis d’almenys 20.000.000€.
 • Pel 2014 i 2015 la limitació a l’1% de la deduibilitat de la diferència entre el preu d’adquisició de participacions en fons propis d’entitats residents o no residents i el patrimoni net de l’entitat participada.
 • Pel 2014 i 2015 la limitació de l’amortització del Fons de comerç per aquelles empreses que no siguin de reduïda dimensió (del 5% a l’1%)
 • Pel 2014 i 2015 es manté la limitació per l’aplicació de les deduccions per incentivar determinades activitats (del 35%-60% al 25%-50%)
 • Pel 2014 i 2015 es manté la limitació d’amortització del valor dels béns intangibles amb vida útil indefinida per les empreses que no siguin de reduïda dimensió (del 10% al 2%)

 

Llegir +

Supressió de la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de cartera.

Amb efectes pels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2013, deixen de ser deduïbles les pèrdues pel deteriorament dels valors representatius de la participació en els fons propis o en el capital d’entitats, així com les rendes negatives obtingudes a l’estranger mitjançant un establiment permanent o una Unió Temporal d’Empreses.

Transitòriament pels deterioraments registrats abans del 2013 s’indica que el deteriorament revertirà, és a dir s’integrarà a la base imposable quan:

 • En el cas de valors no cotitzats quan el valor dels fons propis de la participada al tancament de l’exercici sigui superior al de l’inici per les empreses
 • En el cas de valors cotitzats quan es comptabilitzi la reversió de la provisió
 • Igualment seran objecte d’integració a la base imposable, les pèrdues per deteriorament en l’import equivalent als dividends o participacions en beneficis rebudes de les entitats participades excepte que aquesta distribució no tingui la condició d’ingrés comptable

 

Llegir +

Noves operacions a declarar-se al model 347.

 • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de declarar no només les operacions sobre les que expedeixin factura si no també aquelles per les que rebin factura i estiguin anotades al llibre registre de factures rebudes.
 • S’elimina el límit mínim excloent dels 3.005,06€ per les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques a una mateixa persona o entitat
Llegir +

Nous obligats al model 347.

Passen a tenir l’obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones les comunitats de béns regides en règim de propietat horitzontal (comunitats de veïns) i determinats establiments de caràcter social per les adquisicions de béns i/o serveis, sempre que no siguin subministraments d’electricitat, combustibles, aigua i assegurances.

 

Llegir +

Acreditació aplicació inversió subjecte passiu

Durant el 2012 es van establir tres nous casos que tenen la consideració i tractament d’operació subjecta per inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura s’expedeixi sense IVA, que afectaven principalment als contribuents del sector de la construcció.

En relació a aquests casos s’estableix l’obligació de comunicar expressa i fefaentment, és a dir que es pugui acreditar que s’ha comunicat, que es compleixen els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura vagi sense IVA, aquesta acreditació es podrà fer mitjançant una declaració escrita signada on s’indica que es donen les circumstàncies requerides, en particular:

 • En les entregues de terrenys rústecs no edificables així com les segones i ulteriors transmissions d’edificis, inclòs el terrenys, sempre que l’adquirent hagi renunciat a l’exempció de l’IVA.
 1. L’empresari o professional que faci l’entrega haurà de comunicar que renúncia a l’exempció per cada operació
 2. L’adquirent té que acreditar que té dret a la deducció total de l’impost suportat per les adquisicions dels béns immobles
 • En les entregues fetes en execució de la garantia constituïda sobre béns immobles.
 1. El destinatari té que comunicar que està actuant en la seva condició d’empresari o professional
 • En les execucions d’obres amb o sense aportació de materials, així com la cessió de personal per la seva implantació, conseqüència de contractes formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificis. Igualment aplicable als casos on els destinataris de les operacions siguin al mateix temps el contractista principal o altres subcontractistes.
 1. Els destinataris de les operacions hauran de comunicar:
 2. als contractistes principals amb els que contracti que estan actuant: a) en condició d’empresaris o professionals i b) que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions
 3. als subcontractistes: que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions

En cas que lo comunicat en la declaració escrita no sigui cert respondran solidàriament de la sanció que pugui imposar l’AEAT a l’expedidor de la factura.

 

Llegir +

Nous requisits per recuperar l’IVA d’impagaments

 • A partir de l’1 de gener de 2014, la comunicació de les modificacions de bases imposables per tal de recuperar l’IVA d’impagaments que s’ha de fer a l’AEAT, així com la documentació que l’ha d’acompanyar, haurà de ser telemàtica.
 • Com a nou requisit per la modificació de la base s’haurà d’acreditar la remissió de la factura rectificativa al deutor i a l’administrador concursal si és el cas. No s’especifica com haurà de ser aquesta acreditació, però entenem que podrà ser mitjançant correu certificat.
 • La documentació a adjuntar segons la disposició és:
  1. factures rectificatives i
  2. demanda judicial o requeriment notarial, s’elimina l’obligació d’enviar la còpia de l’auto de declaració de concurs en el seu cas
 • Tot i que recents directrius internes de l’AEAT obliguen també a presentar:
  1. Llibre registre de factures on es trobin comptabilitzades les factures de les que es modifica la base, és a dir de les originàries
  2. Justificació objectiva de la remissió de les factures rectificatives al seu deutor i administrador concursal si és el cas

 

Llegir +