CAT · ESP

Noves operacions a declarar-se al model 347.

 • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de declarar no només les operacions sobre les que expedeixin factura si no també aquelles per les que rebin factura i estiguin anotades al llibre registre de factures rebudes.
 • S’elimina el límit mínim excloent dels 3.005,06€ per les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques a una mateixa persona o entitat

Nous obligats al model 347.

Passen a tenir l’obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones les comunitats de béns regides en règim de propietat horitzontal (comunitats de veïns) i determinats establiments de caràcter social per les adquisicions de béns i/o serveis, sempre que no siguin subministraments d’electricitat, combustibles, aigua i assegurances.

 

Supressió de la presentació generalitzada del model 340.

La declaració informativa d’operacions incloses als llibre registre només haurà de ser realitzada pels subjectes passius inclosos al registre de devolució mensual.

Termini presentació liquidació IVA juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.

Acreditació aplicació inversió subjecte passiu

Durant el 2012 es van establir tres nous casos que tenen la consideració i tractament d’operació subjecta per inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura s’expedeixi sense IVA, que afectaven principalment als contribuents del sector de la construcció.

En relació a aquests casos s’estableix l’obligació de comunicar expressa i fefaentment, és a dir que es pugui acreditar que s’ha comunicat, que es compleixen els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu, és a dir que la factura vagi sense IVA, aquesta acreditació es podrà fer mitjançant una declaració escrita signada on s’indica que es donen les circumstàncies requerides, en particular:

 • En les entregues de terrenys rústecs no edificables així com les segones i ulteriors transmissions d’edificis, inclòs el terrenys, sempre que l’adquirent hagi renunciat a l’exempció de l’IVA.
 1. L’empresari o professional que faci l’entrega haurà de comunicar que renúncia a l’exempció per cada operació
 2. L’adquirent té que acreditar que té dret a la deducció total de l’impost suportat per les adquisicions dels béns immobles
 • En les entregues fetes en execució de la garantia constituïda sobre béns immobles.
 1. El destinatari té que comunicar que està actuant en la seva condició d’empresari o professional
 • En les execucions d’obres amb o sense aportació de materials, així com la cessió de personal per la seva implantació, conseqüència de contractes formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificis. Igualment aplicable als casos on els destinataris de les operacions siguin al mateix temps el contractista principal o altres subcontractistes.
 1. Els destinataris de les operacions hauran de comunicar:
 2. als contractistes principals amb els que contracti que estan actuant: a) en condició d’empresaris o professionals i b) que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions
 3. als subcontractistes: que les operacions es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d’edificacions

En cas que lo comunicat en la declaració escrita no sigui cert respondran solidàriament de la sanció que pugui imposar l’AEAT a l’expedidor de la factura.

 

Nous requisits per recuperar l’IVA d’impagaments

 • A partir de l’1 de gener de 2014, la comunicació de les modificacions de bases imposables per tal de recuperar l’IVA d’impagaments que s’ha de fer a l’AEAT, així com la documentació que l’ha d’acompanyar, haurà de ser telemàtica.
 • Com a nou requisit per la modificació de la base s’haurà d’acreditar la remissió de la factura rectificativa al deutor i a l’administrador concursal si és el cas. No s’especifica com haurà de ser aquesta acreditació, però entenem que podrà ser mitjançant correu certificat.
 • La documentació a adjuntar segons la disposició és:
  1. factures rectificatives i
  2. demanda judicial o requeriment notarial, s’elimina l’obligació d’enviar la còpia de l’auto de declaració de concurs en el seu cas
 • Tot i que recents directrius internes de l’AEAT obliguen també a presentar:
  1. Llibre registre de factures on es trobin comptabilitzades les factures de les que es modifica la base, és a dir de les originàries
  2. Justificació objectiva de la remissió de les factures rectificatives al seu deutor i administrador concursal si és el cas

 

Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)

A efectes de IVA s’introdueix un nou règim especial consistent en liquidar l’IVA en funció de quan es cobren o paguen les factures. Les principals característiques del mateix són:

 • És un règim opcional per aquells subjectes passius amb un volum d’operacions durant l’any natural anterior que no hagi superat els 2.000.000€.
 • En quedaran exclosos per l’any següent quan durant l’any natural el seu volum d’operacions superi els 2.000.000€ o bé quan els cobraments en efectiu rebuts d’un mateix destinatari durant l’any superi els 100.000€
 • Aquest règim s’aplicarà a totes les operacions de l’entitat excepte, entre d’altres:
  1. les acollides a règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, i recàrrec d’equivalència entre d’altres.
  2. Adquisicions intracomunitàries de béns
 • L’IVA es liquidarà a partir que es cobrin o paguin total o parcialment les factures pels imports efectivament rebuts o lliurats. Si no s’hagués produït el flux monetari, la liquidació es farà com a màxim el 31 de desembre de l’any immediatament posterior, per aquest motiu caldrà acreditar el cobrament o pagament total o parcial de les factures.
 • Els subjectes passius acollits a aquest règim hauran de complir amb unes obligacions formals específiques:
  1. Llibre Registre Factures Expedides – afegir dates de cobrament total o parcial de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del compte bancari o mitja de cobrament emprat que pugui acreditar el cobrament parcial o total de l’operació
  2. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
  3. Factura expedida – tota factura expedida haurà de contenir la menció “Règim especial del criteri de caixa”
 • Els destinataris de factures incloses en aquest règim, encara que aquests no estiguin acollits al mateix, es veuran afectats, ja que no podran deduir-se l’IVA de les mateixes fins que no les paguin total o parcialment. Com a conseqüència aquest destinatari no inclòs al RECC, haurà de complir amb una nova obligació registral, en concret:
  1. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
 • Aquest règim serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2014.
 • L’opció o renúncia per aplicar-se aquest règim serà el desembre de l’any anterior en el que hagi de tindre efecte. La opció d’aplicar-se també es podrà fer a l’inici de l’activitat. En cas de renúncia aquesta tindrà una duració de 3 anys.

 

Exempció per reinversió en la transmissió d’accions o participacions que han donat dret a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació.

Estaran exempts de tributació els guanys obtinguts en la transmissió d’aquestes accions o participacions amb la condició que es reinverteixi l’import obtingut en participació, en entitats del mateix tipus.

 

Deducció per inversió de beneficis

A partir de l’1 de gener de 2013, les empreses de reduïda dimensió, tindran una deducció a la quota íntegra consistent en el 10% dels rendiments nets d’activitats econòmiques, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes. S’inclouran també els béns en arrendament financers sempre que s’exerceixi la opció de compra,

La deducció serà del 5% si s’aplica la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, com a conseqüència del manteniment o creació d’ocupació o per l’inici d’una nova activitat

Augment deducció per contractació de discapacitat.

S’augmenta la deducció per la contractació de treballadors amb discapacitat, dels 6.000€ anteriors a 9.000€ quan la discapacitat estigui entre el 33% i el 65%, i a 12.000€ quan aquesta sigui superior al 65%.