Impost Activitats Econòmiques: modificació termini voluntari

Com cada any, es modifica el termini d’ingrés en període voluntari de les quotes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a les quotes nacionals i provincials, no locals. El nou termini voluntari comprendrà del 15 de setembre al 20 de novembre de 2017.