Sancions per incompliment terminis SII.

En un post anterior informàvem sobre la novetat i obligatorietat en l’aplicació del SII per determinades empreses.

L’AEAT adverteix que “El retard en l’obligació de portar els llibres de registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació dels registres de facturació en els termes establerts reglamentàriament, es sanciona d’acord amb el que estableix l’article 200.3 LGT: multa pecuniària proporcional d’un 0,5% de l’import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 € i un màxim de 6.000 € ”