Declaració de l’IS

Una de les novetats principals en la declaració de l’Impost sobre Societats que es presentarà en els propers dies és la reducció del tipus impositiu aplicable per a les microempreses. En concret, les empreses que en el període impositiu anterior hagin tingut un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros podran tributar a un tipus impositiu de només el 23% (en lloc del 25%). Això sí, aquest tipus reduït no és aplicable a les empreses que tinguin el caràcter d’entitat patrimonial.

Si la vostra empresa forma part d’un grup d’empreses, haureu de tenir en compte la xifra de negocis del grup (encara que podreu descomptar les operacions intragrup). I a efectes de determinar l’import net de la xifra de negocis, tingueu en compte les regles següents:

  • Computeu les vendes de béns o serveis habituals a l’activitat –sense incloure l’IVA– i afegiu les subvencions vinculades directament al preu dels béns o serveis esmentats.
  • Resteu les devolucions de vendes, així com els ràpels i els descomptes atorgats.
  • No haureu de computar les vendes d’immobilitzats utilitzats a l’activitat, ni les subvencions per fer inversions, ni els ingressos financers (llevat que la vostra empresa es dediqui a prestar serveis financers).

La majoria d’empreses han de presentar la declaració de l’Impost sobre Societats els propers dies. Els nostres assessors us ajudaran a confeccionar-la.