CAT · ESP

Deducció per donatius, donacions i aportacions a entitats sense finalitats lucratives que els sigui d’aplicació la Llei 49/2002 de 23 de desembre.

S’augmenten les deduccions aplicables a entitats sense finalitats lucratives que els sigui aplicable la Llei 49/2002. S’apliquen percentatges diferents depenent de la forma jurídica de qui fa l’aportació, de l’import de la mateixa i del manteniment en el temps.

  2015 2016 en

endavant

Persones jurídiques (SA, SL, etc)    
Norma general 35,00% 35,00%
Si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 37,50% 40,00%
Persones físiques (i CB, SCP, etc)    
Fins 150€ 50,00% 75,00%
Excés de 150€ si 2 anys anteriors s’haguessin fet donatius a una mateixa entitat per import iguals o superiors, en cadascun d’ells al de l’exercici anterior 32,50% 35,00%
Excés si no es compleix lo anterior 27,50% 30,00%

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone