Obligació facturar serveis per internet

Una societat ofereix serveis per internet a destinataris que són persones físiques residents en qualsevol part del món. Ha d’emetre factura pels serveis prestats? Té la possibilitat de realitzar un únic assentament resum mensual?

La societat està obligada a expedir factura pels serveis citats, qualsevol que sigui el lloc en el que s’entenguin localitzats, podent emetre una factura simplificada sempre que l’import d’aquells no excedeixi de 400 euros.

Serà vàlida la realització d’un assentament resum en el llibre registre de factures expedides, sempre que les factures s’hagin expedit en la mateixa data, no sigui preceptiva la identificació del destinatari i la meritació de les operacions documentades s’hagi produït d’un mateix mes natural.

En el cas de que el destinatari no sigui empresari o professional, les factures hauran de ser expedies en el moment de realitzar-se l’operació, i donat que l’assentament resum en el llibre registre de factures expedides permetrà agrupar les expedides en la mateixa data, complint els requisits mencionats, la societat podrà realitzar un assentament resum diari.

Si el destinatari és un empresari o professional actuant com a tal, el termini per a la expedició de les factures serà fins el dia 16 del mes següent a aquell en que s’hagi produït la meritació de la operació, sent possible agrupar les factures emeses en una mateixa data, en un assentament resum diari, complint els altres requisits, sempre que la meritació de les operacions que documenten s’hagi produït dins d’un mateix mes natural.

En el cas de que la societat apliqui el Subministrament Immediat d’Informació (SII), serà també vàlida la realització d’un assentament resum en el llibre registre de factures expedides, sempre que les factures s’hagin expedit en la mateixa data i es compleixin els requisits anteriorment senyalats.

Font AEAT