Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Conseqüències del Brexit a nivell fiscal

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar oficialment al Consell Europeu la seva intenció d’abandonar la Unió Europea invocant el procediment previst a l’article 50 del Tractat de la Unió Europea. El termini previst per la retirada era el 30 de març de 2019, però el Consell Europeu ha decidit, d’acord amb el Regne Unit i en cas que la Cambra dels Comuns aprovi l’Acord de Retirada abans del 29 de març, prorrogar el període de dos anys previst a l’Article 50 del Tractat de la Unió Europea fins al 22 de maig de 2019. en cas que la Cambra dels Comuns no aprovi l’Acord de Retirada abans del 29 de març de 2019, el Consell Europeu va decidir prorrogar aquest període fins al 12 d’abril de 2019. En el cas que la Cambra dels Comuns no aprovi l’Acord de Retirada el 29 de març de 2019, totes les lleis de la Unió i primàries deixaran d’aplicar-se al Regne Unit a partir del 13 d’abril de 2019. El Regne Unit es convertirà llavors en un tercer país.

El 10 d’abril de 2019 però, el Consell Europeu va aprovar una nova pròrroga per permetre la ratificació de l’Acord de Retirada per ambdues parts. Aquesta pròrroga hauria de tenir-la durada necessària, sense ultrapassar en cap cas la data de 31 d’octubre de 2019. El Consell Europeu també va recordar que, segons l’article 50, apartat 3, del TUE, l’Acord de Retirada pot entrar en vigor en una data anterior si les parts finalitzen els seus respectius procediments de ratificació abans del 31 d’octubre de 2019. Per tant, la retirada s’ha de fer el primer dia del mes següent a la finalització dels procediments de ratificació o l’1 de novembre de 2019, si aquesta última data és anterior.

El 29 d’octubre de 2019 el Consell Europeu ha prorrogat de nou el termini inicialment previst en l’article 50 del Tractat de la Unió Europea, adoptant la present decisió:

El termini previst a l’article 50, apartat 3, del Tractat UE, prorrogat mitjançant la Decisió (UE) 2019/584 de el Consell Europeu, es prorroga de nou, fins el 31 de gener de 2020.
En el cas que les parts d’aquest acord finalitzin els respectius procediments de ratificació i notifiquin al dipositari la finalització d’aquests procediments el novembre de 2019, el desembre de 2019 o el gener de 2020, l’Acord de Retirada entrarà en vigor, respectivament:
l’1 de desembre de 2019,
l’1 de gener de 2020, o
l’1 de febrer de 2020.

En la data que es determini finalment es farà efectiva la sortida del Regne Unit, convertint-se en un “tercer país”. L’Acord de Retirada preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual se seguirà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries.

No obstant això, si a la data de sortida no estigués en vigor l’acord, el Regne Unit passaria a tenir la consideració de tercer país, sense cap preferència específica. Aquesta situació podria tenir un efecte significatiu en l’organització i / o en fluxos logístics dels operadors econòmics, pel que resulta necessari avaluar aquest impacte i avançar, en la mesura del possible, les tramitacions necessàries.

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l’entrada de mercaderies en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l’IVA en el moment de la importació per la duana, llevat que l’empresa opti pel pagament de l’IVA diferit, per lo que haurà de presentar l’IVA mensualment. En cas que el període de declaració fora trimestral, podrà canviar-se a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME). En aquest cas, l’empresa quedarà obligada al Subministrament Immediat d’Informació (SII).

La base imposable de l’IVA en la importació és el valor en duana afegint els següents conceptes quant no estiguin compresos en el mateix:

  1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, llevat de l’IVA
  2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d’embalatge, transport i assegurança que es produeixin fins al primer lloc de destí dels béns a l’interior de la Comunitat.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d’IVA.

En cas que l’empresari espanyol efectuï entregues de béns a particulars anglesos no serà aplicable el règim de vendes a distància.

Respecte els serveis intracomunitaris, s’aplicaran les regles de localització que preveu la llei, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d’ús efectiu recollida en l’article 70.Dos LIVA, de tal manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els serveis enumerats en el mencionat article quan es localitzin al Regne Unit però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

Atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se com intracomunitàries no hauran informar-se a través de la declaració recapitulativa model 349.

Les empreses espanyoles que realitzen operacions amb el Regne Unit tampoc hauran d’identificar-se mitjançant NIF-IVA, passaran a realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), i hauran de disposar d’un número EORI

 

Actualitzat el 01/11/2019