Autònoms: deducció de determinades despeses a efectes de l’IRPF aplicable a partir de l’1 de gener de 2018.

En els casos en que l’autònom afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, podran considerar-se deduïbles en el percentatge d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior. Cal recordar que les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com les amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris o assegurances, es consideraran deduïbles en proporció a la part de l’habitatge destinat a l’activitat i la proporció de titularitat.

També es podran considerar deduïbles, les despeses de manutenció del propi autònom incorreguts en el desenvolupament de l’activitat sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin emprant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts per les dietes i assignacions per despeses normals de manutenció de treballadors per compte aliena. Aquests límits quantitatius són els següents:

Sense pernocta Amb

Pernocta

Per desplaçaments

dintre territori espanyol

 

26,67€

 

48,08€

Per desplaçaments

fora territori espanyol

 

53,34€

 

91,35€