Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Adaptació IVA a la normativa europea per determinades operacions intracomunitàries

Per tal d’incorporar a la nostra ordenació interna la Directiva (UE) 2018/1910 del Consell, de 4 de desembre de 2018, s’estableixen les següents modificacions:

 

Exempcions en els lliuraments intracomunitaris de béns

Amb efectes des de l’1 de març de 2020, es modifiquen els requisits exigits per a l’aplicació de l’exempció als lliuraments intracomunitaris de béns a fi de reforçar la lluita contra el frau en aquest tipus d’operacions.

 1. A tal efecte, per a l’aplicació de l’exempció, al costat del requisit del transport dels béns a un altre Estat membre, com condició material i no formal, serà necessari que:
 2. L’adquirent hagi comunicat al proveïdor un número d’identificació a efectes d’IVA (N-VAT) atribuït per un Estat membre diferent del Regne d’Espanya.
 3. El proveïdor hagi inclòs l’operació en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)

Paral·lelament, per tal què el compliment d’aquest requisit s’aproximi en el temps a la data d’operació, i tenint en compte el seu escàs ús per part de les empreses, se suprimeix la possibilitat de presentació anual amb efectes des de l’1 de març de 2020

 

Prova del transport intracomunitari

A partir de l’1 de gener de 2020, el Reglament d’Execució (UE) 282/2011 al seu article 45 bis estableix un sistema harmonitzat de presumpcions, sense perjudici que admetin prova en contrari, que té per objectiu simplificar la prova dels requisits per a l’aplicació de l’exempció en els lliuraments intracomunitaris.

Per tant, el transport dels béns a l’Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol medi de prova admès en dret i, en particular, quedarà acreditat mitjançant qualssevol dels següents casos:

 1. Quan el venedor indica que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom i:

Es troba en possessió de almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent)

 • Carta o document CMR firmats
 • Coneixement d’embarcament
 • Factura de noli aeri
 • Factura del transportista dels béns

Es troba en possessió d’un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

 • Pòlissa d’assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.
 • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació.
 • Rebut estès per un dipositari en l’Estat membre de destinació que confirmi l’emmagatzemament dels béns en aquest Estat membre.
 1. Quan el venedor està en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom, esmentant l’Estat membre de destinació de les mercaderies i:

Es troba en possessió d’almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

 • Carta o document CMR firmats
 • Coneixement d’embarcament
 • Factura de noli aeri
 • Factura del transportista dels béns

Es troba en possessió d’un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

 • Pòlissa d’assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.
 • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació.
 • Rebut estès per un dipositari en l’Estat membre de destinació que confirmi l’emmagatzemament dels béns en aquest Estat membre.

 

Operacions en cadena.

A partir de l’1 de març de 2020, la Llei de l’IVA incorpora l’harmonització de la tributació de les “operacions en cadena”.

Aquest tipus d’operacions s’efectuen quan uns mateixos béns, que seran enviats o transportats amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l’adquirent final de la cadena, són objecte de lliuraments successius entre diferents empresaris o professionals. Així els béns seran lliurats almenys a un primer mitjancer que, al seu torn, els lliurarà a altres mitjancers o al client final de la cadena, existint un únic transport intracomunitari.

A fi d’evitar diferents interpretacions entre els Estats membres, impedir la doble imposició o l’absència d’imposició i reforçar la seguretat jurídica dels operadors, el transport s’entendrà vinculat:

 1. Al lliurament de béns efectuat pel proveïdor a favor del mitjancer, que constituirà un lliurament intracomunitari de béns exempt. Per a això, el mitjancer haurà comunicat un número d’identificació fiscal facilitat per un Estat membre diferent d’Espanya.
 2. Al lliurament efectuat pel mitjancer quan hagi comunicat al seu proveïdor un NIF-IVA subministrat pel Regne d’Espanya. El lliurament del proveïdor al mitjancer constituirà un lliurament interior subjecte i no exempt de l’IVA i el lliurament efectuat pel mitjancer al seu client serà un lliurament intracomunitari exempt.

 

Venda d’existències de reserva o vendes en consigna.

 A partir de l’1 de març de 2020, se simplifica l’aplicació de l’exempció en les transferències d’“existències de reserva” (call-off estoc) dels denominats “acords de venda de béns en consigna”

Es tracta d’acords celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en les quals un empresari (proveïdor) envia béns des d’un Estat membre a un altre, dins de la Unió Europea, perquè quedin emmagatzemats en l’Estat membre de destinació a disposició d’un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior a la seva arribada.

Fins aquest moment, aquesta operació donava lloc a una transferència de béns o operació assimilada a un lliurament intracomunitari de béns en l’Estat membre de partida i a una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns en l’Estat membre d’arribada, efectuades en ambdós casos pel proveïdor. Posteriorment, quan el client adquireix el bé, el proveïdor en realitzarà un lliurament interior en l’Estat membre d’arribada en la que serà d’aplicació la regla d’inversió del subjecte passiu corresponent tal condició al seu client. S’exigeix que el proveïdor es trobi identificat a efectes de l’IVA en l’Estat membre de destinació de la mercaderia.

Amb l’objectiu de simplificar aquestes operacions i reduir les càrregues administratives dels empresaris, la nova regulació estableix que els lliuraments de béns efectuats en el marc d’un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una única operació: un lliurament intracomunitari de béns exempt en l’Estat membre de partida efectuat pel proveïdor, i a una adquisició intracomunitària en l’Estat membre d’arribada duta a terme pel client quan retiri les mercaderies del magatzem. En concret, la meritació de l’operació es produirà el 15 del mes següent a aquell en el qual els béns es posin a disposició de l’adquirent, o en la data en què s’expedeixi la corresponent factura en cas de ser anterior.

En tot cas, els empresaris o professionals podran optar per no acollir-se a la simplificació incomplint les condicions previstes per a la seva aplicació, que són les següents:

 1. El venedor no tingui la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent en l’Estat membre d’arribada
 2. L’empresari que adquirirà els béns tingui un número d’identificació fiscal (N-VAT) en l’Estat membre d’arribada
 3. El venedor conegui en el moment de l’inici del transport el nombre d’identificació fiscal (N-VAT), nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’adquirent
 4. Els béns es transportin a l’Estat membre fixat en l’acord de vendes en consigna
 5. El venedor hagi inclòs l’enviament dels béns al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 34
 6. En el termini de 12 mesos des de l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació s’ha d’haver produït alguna de les següents situacions
 • Els béns són adquirits per l’empresari indicat en l’acord de vendes en consigna.
 • Els béns són adquirits per un empresari que substitueix el destinatari inicial quan disposi d’un número d’identificació fiscal (N-VAT) en l’Estat membre d’arribada i el venedor inclogui la substitució al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 349 d’operacions intracomunitàries
 • Els béns siguin tornats al territori d’aplicació de l’IVA espanyol sense que s’hagi transmès el poder de disposició i el venedor inclogui tal devolució al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

S’entendrà que s’ha produït una transferència de béns quan dins del termini de dotze mesos s’incompleixin qualssevol de les condicions assenyalades anteriorment, en particular:

 1. Quan els béns no haguessin estat adquirits per l’empresari o professional a qui anaven destinats inicialment els mateixos
 2. Quan els béns fossin expedits o transportats a una destinació diferent de l’Estat membre fixat en l’acord de vendes de béns en consigna.
 3. En el supòsit de destrucció, pèrdua o robatori dels béns.