Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu personal
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Canvis percentatges de retenció IRNR

Les retencions sobre els rendiments sotmesos a la Llei de l’Impost sobre la Renta de no Residents queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Rendes obtingudes a Espanya per no residents sense establiment permanent Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 20%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19,5%

 

Resta de països: 24%

Proveïdor de països de la UE, Noruega i Islàndia: 19%

 

Resta de països: 24%

Interessos, dividends i guanys patrimonials obtinguts per no residents sense establiment permanent 20% 19,5% 19%

Règim fiscal aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol.

Com a novetat aquest règim podrà ser aplicat a aquelles persones físiques que passin a ser residents fiscals a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol com a conseqüència d’adquirir la condició d’administradors socials d’entitats no participades o no vinculades. Sempre que no obtingui rendes que qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat a territori espanyol.

Termini presentació liquidació IRPF i IRNR juliol.

S’elimina la possibilitat que la declaració mensual corresponent al mes de juliol es pugui presentar el 20 de setembre, a partir del 2014 s’haurà de presentar com a màxim el 20 d’agost.