Tenir cura d’un fill és força major?

Els treballadors tenen dret a absentar-se de la feina per força major quan sigui necessari per motius urgents relacionats amb familiars o persones convivents; en concret, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata:

  • Segons la llei, tenen dret a cobrar les hores d’absència equivalents a quatre dies a l’any per aquesta causa, d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu o, si no, un acord col·lectiu. Encara que aquesta redacció és confusa (es pot interpretar que només se’ls ha de retribuir aquestes hores si així ho indica el conveni o un acord), els tribunals han indicat que aquest permís és retribuït encara que no es reguli per conveni o pacte col·lectiu.
  • En tot cas, els treballadors han d’acreditar degudament el motiu d’absència. Per exemple, amb un justificant mèdic.

S’ha d’interpretar una situació de força major com una emergència immediata i puntual. Per tant:

  • Si un empleat demana el permís perquè de manera sobrevinguda l’han trucat del col·legi del seu fill dient-li que està malalt i ha d’anar a buscar-lo, l’empresa l’hi haurà de concedir.
  • El mateix passarà si un altre familiar (el cònjuge o els seus fills, per exemple) o persona amb qui convisqui (com una parella) pateix un accident i l’empleat ha d’anar a l’hospital de manera immediata.

Ara bé, si després d’haver recollit el fill aquest segueix malalt i durant els dies següents l’empleat es vol acollir al permís (al·legant que la llei el concedeix durant quatre dies l’any), l’empresa s’hi pot oposar. En aquest cas, la malaltia ja no és una situació imprevisible ni urgent. Per tant, el treballador s’haurà d’acollir a un altre tipus de mesures. Per exemple, podrà consumir dies de vacances, o gastar dies per a aquests efectes si el conveni ho permet, o absentar-se comprometent-se a recuperar les hores en el futur.

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre qualsevol dubte sobre permisos retribuïts i conciliació de la vida personal i laboral.