Amb efectes a partir de 1 de gener de 2017 s’elimina la possibilitat d’ajornar o fraccionar els següents deutes: Les resultants de l’execució de resolucions fermes total o parcialment des estimatòries suspeses prèviament durant els recursos o reclamacions econòmic-administratives o recursos contenciós-administratius. Els deutes derivats de tributs repercutits com l’IVA,…