Limitació ajornaments impostos

Amb efectes a partir de 1 de gener de 2017 s’elimina la possibilitat d’ajornar o fraccionar els següents deutes:

  1. Les resultants de l’execució de resolucions fermes total o parcialment des estimatòries suspeses prèviament durant els recursos o reclamacions econòmic-administratives o recursos contenciós-administratius.
  2. Els deutes derivats de tributs repercutits com l’IVA, excepte que es justifiqui degudament que les quotes no han estat pagades.
  3. Les corresponents a obligacions tributàries que tingui que complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

Cal recordar que, tot i així, en cas de fer la petició, aquesta comportarà un recàrrec del 20% sobre el deute.