Les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions amb no residents o mantinguin actius i passius a l’exterior hauran de presentar una declaració al Banc d’Espanya. Les operacions incloses en aquesta declaració seran les següents: Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva…