Declaració sobre transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers a l’exterior. Formulari ETE.

Les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions amb no residents o mantinguin actius i passius a l’exterior hauran de presentar una declaració al Banc d’Espanya.

Les operacions incloses en aquesta declaració seran les següents:

  • Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, bé si es liquiden mitjançant transferències exteriors, mitjançant abonaments o càrrecs en comptes bancaris o inter-empresa, per compensació o mitjançant lliuraments en efectiu, per tant entenem que inclou les compres o vendes de mercaderies i/o serveis fora Espanya.
  • Saldos i variacions d’actius o passius a l’exterior, sigui quina sigui la forma en que es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes inter-empresa, dipòsits en efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

La present declaració s’haurà d’enviar telemàticament al Banc d’Espanya i la periodicitat de la mateixa dependrà de l’import de les transaccions o els saldos de l’any immediatament anterior, en concret:

  • Declaració mensual, dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada mes natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 300.000.000€
  • Declaració trimestral dintre dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural per volums de l’any anterior iguals o superiors a 100.000.000€ però inferiors a 300.000.000€
  • Declaració anual no més tard del 20 de gener de l’any següent per volums de l’any anterior inferiors a 100.000.000€
  • No obstant quan l’import no superi 1.000.000€ la declaració només s’enviarà a requeriment exprés del Banc d’España, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la sol·licitud.

La declaració anual podrà fer-se de forma resumida quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superin els 50.000.000€.