Prevenció de Riscos laborals.

En les empreses fins a deu treballadors l’empresari podrà assumir personalment la prevenció de riscs sempre que desenvolupi la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció del risc dels treballadors.

També podran assumir la prevenció de riscs laborals els empresaris en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors sempre que l’empresa disposi d’un sol centre de treball.