Nul·litat del pla urbanístic

Els tribunals van declarar nul·la l’aprovació definitiva d’un pla especial elaborat per a una àrea d’activitats logístiques (en un port) perquè l’Administració implicada va seguir l’avaluació ambiental estratègica pel procediment simplificat, en lloc del procediment ordinari, circumstància que s’assembla a l’omissió del tràmit.

 L’Administració va seguir aquest tràmit simplificat, perquè  el tràmit ordinari s’imposa per a projectes que requereixen la urbanització del sòl, circumstància que no es produeix aquí, ja que el sòl ja estava urbanitzat. Amb aquest argument, apel·la davant el Tribunal Suprem que, en una sentència recent, li ha donat la raó.

El que es planteja és la incidència que pot tenir una situació de fet en la qual el sòl (urbanitzat) afectat per un instrument urbanístic no coincideix, a conseqüència de l’anul·lació judicial de l’instrument urbanístic previ, amb la classificació actual del mateix (no urbanitzable) en la determinació de la modalitat d’avaluació ambiental estratègica requerida (ordinària o simple) per a l’aprovació d’aquest instrument urbanístic.

El TS diu que, si bé és cert que els actes jurídics ferms executats sobre la base d’un pla urbanístic posteriorment declarat nul es troben afectats per la nul·litat, en aquest cas no són actes jurídics sinó actuacions materials, com són les obres d’urbanització realitzades sota un pla que va gaudir de presumpció de legalitat i eficàcia durant deu anys.

El temps transcorregut i la consolidació de la urbanització determinen l’elecció de la modalitat d’avaluació ambiental estratègica pel procediment simplificat.

Ni socialment ni econòmica és acceptable dur a terme obres de restauració de sòls per recuperar la seva condició de rústic, per al seu torn, aprovar posteriorment un nou pla d’urbanització d’aquests mateixos terrenys per raons d’interès públic.