No ha superat el període de prova

L’acord pel qual s’inclou un període de prova en un contracte s’ha de formalitzar per escrit. No obstant això, a diferència de l’acomiadament, la comunicació de l’extinció del contracte de treball per incompliment del període de prova es pot fer verbalment (no és obligatori comunicar-ho per escrit).

La resolució del contracte de treball durant el període de prova es pot dur a terme sense causa, de manera que l’empresa no està obligada a justificar els motius pels quals no s’ha superat.

Tot i que no hi ha obligació de comunicar per escrit la no superació del període de prova ni de justificar les raons per les quals s’ha resolt el contracte, és aconsellable que l’empresa faci ambdues coses. Comunicant la rescissió per escrit, es fa constar la causa i la data en què es va produir, la qual cosa és molt útil si el treballador interposa una demanda.

A més, la descripció detallada dels motius reduirà els riscos que el treballador reclami la nul·litat de l’acomiadament per discriminació. Cada vegada hi ha més causes de nul·litat de les extincions (maternitat, col·lectiu LGTBI, malaltia…), per la qual cosa és aconsellable conservar evidències de la manca d’habilitat de la persona afectada o dels incompliments laborals, encara que siguin lleus.

Els nostres professionals us informaran de qualsevol dubte sobre el període de prova i la rescissió dels contractes.