Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Incentius en matèria de seguretat social per fomentar l’ocupació jove.

 • Aquells aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys amb discapacitat del 33% contractats a temps parcial amb vinculació formativa gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos o 24 mesos si segueixen amb la formació.
 • Aquells aturat menor de 30 anys o menor de 35 anys amb discapacitat del 33%, sense vinculació laboral anterior amb la empresa, sempre que l’empresa tingui menys de 9 treballadors, que siguin contractats indefinidament, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns durant el primer any del contracte indefinit.
 • Aquells aturats de 45 anys o més inscrits a l’INEM ininterrompudament durant 12 mesos dins els 18 mesos anteriors a la contractació o beneficiaris del programa de requalificació professional contractats indefinidament per treballadors per compte propi menors de 30 anys o menors de 35 amb discapacitat del 33% sense assalariats gaudiran d’una reducció durant 12 mesos del 100% de la quota empresarial de la seguretat social.
 • Contractes indefinits per treballadors procedents de una empresa de treball temporal amb contracte per la formació i el aprenentatge. Reducció durant tres anys de les quotes a la seguretat social de l’empresa de:
  1. 1.500€ anuals pels homes.
  2. 1.800€ anuals per les dones.
 • Contractes en pràctiques amb menors de 30 anys o 35 si tenen 33% de discapacitat. Reducció del 50% de la quota empresarial de la seguretat social per contingències comuns durant tot el contracte.

Encara que existeixen moltes modalitats contractuals en les que es poden obtenir reduccions o bonificacions a la seguretat social, a l’hora de portar-ho en pràctica resulta que és molt difícil doncs hi ha durs requisits restrictius que tenen que complir les empreses i s’ha de mirar cas per cas.

Per posar-ho com exemple alguns dels requisits que demanen a les empreses son:

 • Estar al corrent de pagaments amb l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • L’empresari haurà de mantenir el lloc de treball del treballador contractat al menys tres anys.
 • L’empresari haurà de mantenir el número de treballadors en plantilla de l’empresa durant al menys 1 any des de la celebració del contracte.
 • No es poden fer bonificacions amb familiars fins a segon grau.
 • No es poden fer bonificacions si el treballador ja tenia en una altra empresa contracte indefinit en els últims 3 mesos.
 • El treballador no por haver tingut relació laboral anterior amb l’empresa.
 • L’empresari no pot haver celebrat acomiadaments improcedents en els últims sis mesos.