Incentius a les activitats d’Investigació i Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i).

L’aplicació de les deduccions per I+D+i es troba limitada a un percentatge de la quota íntegra, que va del 25% al 60% segons períodes i imports.

El nou incentiu consisteix, sempre que es compleixin unes condicions, en la no aplicació dels límits anteriors i aplicar la deducció amb un descompte del 20% del seu import, i en cas de no tenir quota suficient es podrà sol·licitar l’abonament de la diferència a l’AEAT, fins avui no s’ha concretat de quina manera es farà aquest abonament.