El dret d’informació del soci

El dret d’informació és un dels drets bàsics del soci, juntament amb el de participar dels beneficis i assistir a les juntes. Inclou les dades financeres, els informes de gestió, els acords i contractes rellevants per a l’objecte social, així com qualsevol altra informació que tingui un caràcter estratègic o pugui afectar-lo directament com a soci. A més, a les juntes d’aprovació de comptes és obligatori posar a disposició dels socis, de forma gratuïta i immediata, els comptes i la resta de documentació, com l’informe de gestió o el de l’auditor, si s’escau. I si el soci representa almenys el 5% del capital social, pot examinar els comptes anuals a la seu social, acompanyat d’un expert.

Aquest dret pot ser exercitat pel propi soci o a través del seu representant (un assessor, per exemple):

  • Abans de la junta. Sol·licitant els informes que consideri necessaris sobre l’ordre del dia; només se li podrà denegar la informació quan lliurar-la perjudiqui la SL (s’haurà de justificar i acreditar aquest perjudici), llevat que ho sol·licitin socis que sumin més del 25% del capital social.
  • Durant la junta. Podrà sol·licitar aquella informació que no requereixi un detall que hagués fet necessària preparar-la amb antelació.

El soci pot sol·licitar informació que tingui relació amb l’ordre del dia i resulti rellevant i pertinent per a la presa de decisions, amb els únics límits de salvaguardar l’interès social i no incórrer en abús de dret. Per concretar aquests límits cal acudir a la jurisprudència, que considera lícit, per exemple, sol·licitar informació sobre els salaris pagats per la societat, informació de les filials quan se sigui soci de l’empresa matriu, informació sobre l’import de les hipoteques que graven immobles de la societat… En canvi, es considera abusiu no retirar la documentació del domicili social quan s’ha posat a la pròpia disposició, sol·licitar documentació molt voluminosa amb molt poca antelació, no justificar la necessitat o sol·licitar informació que sigui desproporcionada, etc.

 

Els nostres assessors us informaran de quin tipus d’informació podeu sol·licitar, com fer-ho i en quin moment, perquè pugueu prendre les vostres decisions amb ple coneixement de causa. I si sou administrador, us indicaran quina informació podeu facilitar i quina heu de reservar per salvaguardar l’interès social.