Comunitat de propietaris Instal·lació d’ascensors

Quan una comunitat de propietaris instal·la un ascensor a l’edifici per primera vegada, els propietaris dels locals comercials i garatges també han de contribuir a la despesa que això comporta. La seva exclusió per falta d’ús seria abusiva respecte als propietaris dels habitatges, ja que altera les quotes de contribució a les despeses, la qual cosa hauria de ser aprovat per unanimitat. La instal·lació d’un ascensor no és només una millora, sinó una necessitat funcional per a l’immoble.

En aquests termes s’ha expressat el Tribunal Suprem (TS) en una recent sentència: ha resolt la impugnació que dos propietaris de locals comercials van fer als acords de la junta de la seva comunitat argumentant que no utilitzaven l’ascensor regularment, que l’acord va ser aprovat sense la majoria necessària i que, segons els estatuts, quedaven exclosos d’aquestes despeses.

Així ho van entendre els tribunals, indicant que haurien de contribuir a les despeses, d’acord amb l’acord assolit amb la majoria exigible. Podien haver proposat a la junta diferents percentatges de contribució (per exemple, en funció de la mida, la situació, la no utilització, etc.), però no demanar l’exempció total del pagament. A més, la comunitat ho va tenir en compte i va suggerir dues formes de pagament, alçària i coeficient, escollint aquesta última.

El recurs davant el Tribunal Suprem estableix que l’obligació de contribuir al pagament d’acord amb el seu coeficient pot ser impugnada directament, sense necessitat de plantejar prèviament una alteració o modulació d’aquests coeficients. Els acords no han de perjudicar a cap propietari, per la qual cosa, quan siguin perjudicials, són directament impugnables pels afectats. No busquen una exempció en el pagament, sinó una distribució racional de la despesa, i per això no n’hi ha prou amb un acord majoritari.

Però el TS ha dit que la comunitat va oferir als comuners la possibilitat d’escollir entre dos sistemes racionals. El simple desacord amb el mètode escollit per calcular la derrama no fa que l’acord sigui il·legal o greument perjudicial per als seus interessos. Donat que es va decidir que la contribució es basaria en coeficients, a la pràctica tots els veïns han vist un augment percentual en la seva participació, per la qual cosa tots s’han vist afectats en la mateixa mesura.

Els nostres professionals us poden prestar assessorament adequat per al bon funcionament de la vostra comunitat i l’adopció d’acords segons les exigències normatives.