Impuls, creixement i
consolidació d'empreses,
entitats i autònoms
#SolucioPimes
#SolucioEmprenedors Resolem els dubtes en
la creació i en el dia a dia
del seu negoci
#SolucioAutonoms Donem seguretat en
la gestió dels comptes,
impostos i nòmines
#SolucioGransEmpreses Oferim rigor, confiança
i proximitat per facilitar la
presa de decisions
#SolucioFilials Cuidem dels seus
interessos i recolzem
el seu personal
COVID-19
Coneixement i
recolzament en
moments incerts

Sanció per dipositar els comptes anuals fora termini.

En un post anterior advertíem de la possibilitat legal de sancionar en cas de presentació fora de termini dels comptes anuals. En resum indicàvem que l’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar els comptes anuals dins el termini establert dona lloc al fet que no s’inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi. S’exceptuen els títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

La llei indica que l’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert els comptes anuals, també donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros

Al finalitzar cada any, els registradors mercantils tenen que remetre a la Direcció General dels Registres i del Notariat i aquesta, a l’ICAC, una relació alfabètica de les societats que no haguessin complert amb la obligació de dipòsit dels Comptes Anuals, per a la incoació de l’expedient sancionador corresponent. Per tant, l’ICAC té coneixement cada any de les societats que no han efectuat el dipòsit.

Fins aquest any no teníem constància de casos on s’hagués aplicat la sanció econòmica, però recentment hem tingut coneixement de l’aplicació d’alguna sanció per falta de presentació, on el sistema sancionador ha estat el següent:

 • La sanció serà del 0,5 ‰ del total de l’import de les partides d’actiu, més el 0,5 ‰ de la xifra de vendes de l’entitat de l’última declaració a l’Administració Tributària, que s’haurà de presentar obligatòriament en cas de ser requerida pe tal de fer el càlcul, ja que en cas contrari la sanció s’ha quantificat en el 2% del capital social, segons les dades que constin al Registre Mercantil.
 • En cas que s’aporti la declaració tributària, i la sanció resultant d’acord al sistema anterior sigui superior al 2% del capital social, s’aplicarà aquesta ultima reduïda en un 10%, suposadament per tenir en compte que s’ha complert amb el deure d’aportar les dades.

Les infraccions indicades a què es refereix aquest article prescriuen als tres anys.

En el cas dels administradors, la no presentació dels comptes suposa que no s’ha actuat amb la deguda diligència d’un ordenat empresari i en conseqüència si s’origina un dany a la societat, podria tant la pròpia Societat com els socis o un tercer reclamar els danys causats a la societat per aquest.

A més en el cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència, la manca de diligència en l’actuació de l’empresari en la no presentació dels comptes, pot suposar que aquest hagi de respondre dels deutes de la societat, ja que la Llei Concursal estableix com un supòsit de concurs culpable la no formulació dels comptes anuals, no sotmetre-auditoria si estigués obligat, o la manca de dipòsit d’aquestes en el Registre Mercantil en algun dels tres últims exercicis anteriors a la declaració de concurs.

Dipòsit de Comptes Anuals.

El 31 de març finalitza el termini legal per formular els comptes anuals d’aquelles societats i entitats amb un exercici social que coincideixi amb el natural. El 30 de juliol finalitza el termini pel seu dipòsit sempre que s’exhaureixin els terminis legals.

Dins el mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat han de presentar, per al seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes, degudament signades, i de aplicació del resultat, així com, si és el cas, dels comptes consolidats, a la qual s’adjuntarà un exemplar de cadascuna d’elles. Els administradors presentaran també, l’informe de gestió, si fos obligatori, i l’informe de l’auditor, quan la societat estigui obligada a auditoria per una disposició legal o aquesta s’hagués acordat a petició de la minoria o de forma voluntària i s’hagués inscrit el nomenament d’auditor en el Registre Mercantil.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert, els documents indicats donarà lloc al fet que no s’inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi.

S’exceptuen els títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins el termini establert els comptes anuals, també donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d’expedient conforme al procediment establert reglamentàriament, d’acord amb el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.

La sanció a imposar es determina atenent la dimensió de la societat, en funció de l’import total de les partides de l’actiu i del seu volum de vendes, referits ambdós dades a l’últim exercici declarat a l’Administració tributària. Aquestes dades les ha de facilitar per la societat; el seu incompliment es considerarà als efectes de la determinació de la sanció. En el supòsit de no disposar d’aquestes dades, la quantia de la sanció es fixarà d’acord amb la seva xifra de capital social, que a aquest efecte s’ha de sol·licitar al Registre Mercantil corresponent.

En el cas que els documents s’hagin dipositat amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

Les infraccions indicades a què es refereix aquest article prescriuen als tres anys.

En el cas dels administradors, la no presentació dels comptes suposa que no s’ha actuat amb la deguda diligència d’un ordenat empresari i en conseqüència si s’origina un dany a la societat, podria tant la pròpia Societat com els socis o un tercer reclamar els danys causats a la societat per aquest.

A més en el cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència, la manca de diligència en l’actuació de l’empresari en la no presentació dels comptes, pot suposar que aquest hagi de respondre dels deutes de la societat, ja que la Llei Concursal estableix com un supòsit de concurs culpable la no formulació dels comptes anuals, no sotmetre-auditoria si estigués obligat, o la manca de dipòsit d’aquestes en el Registre Mercantil en algun dels tres últims exercicis anteriors a la declaració de concurs.

 

Responsabilitat penal dels administradors de la societat.

El que actuï com a administrador de fet o de dret d’una persona jurídica respondrà personalment dels delictes comesos per la persona jurídica.

Al 2010 es va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques pels delictes comesos en nom i per compte d’elles, i en benefici seu, ja siguin: 

 • Comesos pels seus representants legals i administradors de fet o de dret, així com
 • els comesos per aquelles persones que tot i estar sotmesos a l’autoritat dels administradors, han pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el degut control ateses les circumstàncies concretes del cas.

A partir de l’1 de juliol de 2015 el “degut control”, en definitiva que les mesures de control per evitar la responsabilitat penal de les societats, consistirà en l’adopció d’un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir significativament la seva comissió.

Aquest model haurà de tenir unes condicions determinades per prevenir que els delictes els facin persones del primer o del segon grup. En particular:

 • Si el delicte fos comès pel primer grup de persones, la persona jurídica quedaria exempta de responsabilitat si compleix les següents condicions:
 1. Si abans de cometre’s el delicte, l’òrgan d’administració ha adoptat i executat eficaçment un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir significativament la seva comissió.
 2. Ha confiat la supervisió del funcionament i control del model a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms de iniciativa i control que tingui encomanada legalment la supervisió i eficàcia dels controls interns
 3. Si els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i prevenció i
 4. No s’ha produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part de l’òrgan de supervisió i eficàcia del model
 • En els casos que les anteriors condicions només es puguin acreditar parcialment, aquesta circumstància es tindrà en compte a efectes d’atenuar la pena. 
 • En les persones jurídiques autoritzades a presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, les funcions de l’òrgan de supervisió i eficàcia podran ser assumides per l’òrgan d’administració.
 • Si el delicte fos comès pel segon grup, la persona jurídica quedaria exempta de responsabilitat si el model complís les següents condicions:
 1. Identificar les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que s’han de prevenir
 2. Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes en relació a aquells.
 3. Disposaran de models de gestió de recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que tenen que ser previnguts
 4. Imposaran l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció
 5. Establiran un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model
 6. Realitzaran una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions o quan es produeixin canvis a l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada, que els facin necessaris.

Els delictes establerts al Codi Penal en els que pot incórrer una persona jurídica dintre l’àmbit de la delinqüència econòmica serien: tracta de persones, descobriment i revelació de secrets, estafa, insolvència fraudulenta, danys informàtics, contra la propietat intel·lectual i industrial i contra el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra la ordenació del territori i l’urbanisme, contra el medi ambient, emissió de radiacions ionitzants, de risc provocats per explosius, falsificació de targetes de crèdit i dèbit i de xecs de viatge, suborn, tràfic d’influències, i corrupció en les transaccions internacionals.

En la mateixa llei es fan diverses modificacions més del Codi Penal, algunes que afecten particularment a les activitats econòmiques com per exemple, s’estableix una nova secció per definir el que anomenen els delictes de corrupció en els negocis, entre els que destacaríem la definició del delicte de pagament de suborns per obtenir avantatges competitives.

 

Canvis al Govern Corporatiu de les societats

Les modificacions es poden agrupar en dues categories: les que es refereixen a la junta general i les que tenen que veure amb l’òrgan d’administració:

 

A. Canvis a la junta general i en els drets dels socis.

El que es persegueix és reforçar el seu paper i fomentar la participació. En particular:

 • Es reserva a la junta general la competència per decidir la compra, venda o aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumirà actiu essencial quan l’import de l’operació superi el 25% del valor dels actius que figuren en l’últim balanç aprovat.
 • S’amplia a totes les societats, abans es reservava per les Societats Limitades (a partir d’ara SL), la facultat d’intervenir en assumptes de gestió de l’òrgan d’administració.
 • Pels casos més comuns de conflicte d’interessos, s’amplia a les Societats Anònimes (a partir d’ara SA) el fet que el soci interessat no pugui votar sobre aquell acord.
 • S’estableixen mesures per evitar el conflicte d’interessos:
  1. Pels casos més comuns de conflicte d’interessos, s’amplia a les Societats Anònimes (a partir d’ara SA) el fet que el soci interessat no pugui votar sobre aquell acord.
  2. En la resta dels casos s’estableix que quan el vot dels socis en conflicte sigui decisiu per la presa de l’acord, correspondrà a la societat o als socis demostrar que l’acord era per l’interès social.
  3. En cas de tenir accions de diferents classes, per fer modificacions dels estatuts que tinguin un impacte clarament asimètric entre les mateixes, s’hauran de fer votacions separades per cadascuna d’elles.
 • Dret d’informació. En les SA, els administradors es podran negar a facilitar informació sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, si la mateixa és innecessària per la tutela dels drets dels socis, o existeixen raons objectives per considerar que es podria emprar per fins extra socials o la seva publicitat perjudiqui a les societats o societats vinculades.

  Aquesta informació però no es podrà denegar si la sol·liciten accionistes que representin el 25% del capital social, o el percentatge que fixin els estatuts sempre que sigui superior al 5%.La vulneració del dret d’informació només facultarà als accionistes a exigir el compliment i a reclamar danys i perjudicis, però no a impugnar la junta general.

  La vulneració del dret d’informació només facultarà als accionistes a exigir el compliment i a reclamar danys i perjudicis, però no a impugnar la junta general.

 • S’estableix l’obligació de votar separadament els assumptes que siguin substancialment independents. En particular:
  1. Nomenament, ratificació, reelecció o separació de cada administrador
  2. En la modificació d’estatuts socials, la de cada article o grup d’articles que tingui autonomia pròpia
  3. Aquells assumptes en que així es disposi als estatuts
 • Es clarifica les majories per prendre acords en SA.
  1. Els acords ordinaris es prendran per majoria simple
  2. Per l’adopció dels acords especials, si el capital present o representat supera el 50% serà suficient amb majoria absoluta.
 • Acords de junta impugnables.

  Es redueix del 5 a l’1% la participació necessària per poder impugnar acords del consell o de qualsevol altre òrgan d’administració.

  Per impugnar els acords socials, o de junta, caldrà l’1% del capital. Per sota d’aquesta participació es podrà reclamar per danys i perjudicis.

  Son impugnables els acords socials contraris als estatus, a l’interès social i al reglament de la junta.

  Es preveu expressament que la lesió a l’interès social es produeix també quan l’acord s’imposa de forma abusiva, quan sense respondre a una necessitat raonable de la societat s’adopta per la majoria en interès propi i en detriment injustificat de la resta de socis.

  No procedirà impugnació d’acords basada en els següents motius:

  1. Infracció de requisits merament procedimentals, excepte si són rellevants.
  2. Incorrecció o insuficiència de la informació facilitada en resposta a l’exercici del dret d’informació.
  3. La participació no determinant de persones no legitimades.
  4. La invalidesa o còmput erroni dels vots excepte si l’error era determinant per l’obtenció de majories
 • S’unifica el termini d’impugnació d’acords socials a 1 any, excepte els contraris a l’ordre públic que no caduquen ni prescriuen.

 

B. Canvis a l’òrgan d’administració.

 • Remuneració als administradors.
  A partir de l’1 de gener de 2015, s’augmenten els conceptes de retribució possibles als administradors, en concret podran ser:

  1. Assignació fixa
  2. Dietes assistència
  3. Participació en beneficis, la junta determinarà el percentatge dintre el màxim establert als estatuts
  4. Retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència
  5. Remuneració en accions o vinculada a la seva evolució
  6. Indemnització per cessament
  7. Sistemes d’estalvi o previsió
 • L’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors com a tals haurà de ser aprovat per la junta general i serà vigent mentre no es modifiqui, però la distribució entre els mateixos, a no ser que la junta determini el contrari, ho determinaran els mateixos administradors o el consell, considerant funcions i responsabilitats de cada conseller.
 • La remuneració haurà de guardar una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica i els estàndards del mercat d’empreses comparables. Haurà de ser orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini incorporant les cauteles necessàries per evitar una assumpció excessiva de riscos.
 • Deures dels administradors.
  1. Tenen el deure de diligència i de protecció de la discrecionalitat empresarial. El que significa que els administradors hauran de tenir la dedicació adequada i adoptaran les mesures precises per la bona direcció i el control de la societat. A més tenen el deure i el dret de recavar informació adequada i necessària pel compliment de les seves obligacions.  S’entendrà que és diligent quan actuï de bona fe i sense interès personal amb informació suficient i d’acord a un procediment de decisió adequat.
  2. Tenen el deure de lleialtat. El que significa que tenen la obligació no només d’indemnitzar del dany causat al patrimoni social si no també de retornar a la societat l’enriquiment injust. En particular:
   1. No exercir les seves facultats amb finalitats diferents a aquelles per les que li han estat concedides.
   2. Guardar secret sobre les informacions a les que ha tingut accés per les seves atribucions.
   3. Abstenir-se de deliberar i votar acords amb conflicte d’interessos.
   4. Desenvolupar les seves funcions sota el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència
   5. Adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions de conflicte d’interessos. El que significa que haurà d’abstenir-se la persona que ostenta el càrrec d’administrador o una persona a ella vinculada de:
    1. Realitzar transaccions amb la societat, excepte si són operacions ordinàries fetes a preu de mercat i de poca rellevància
    2. Usar el nom de la societat i invocar la seva condició d’administrador per influir indegudament en la realització d’operacions privades
    3. Fer ús dels actius socials, inclosa la informació confidencial amb finalitat privada
    4. Aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la societat
    5. Obtenir avantatges o remuneracions de tercers excepte si són atencions de mera cortesia
    6. Desenvolupar activitats per compte propi o aliena que suposin una competència efectiva amb la societat.
  • Tot i així, en cas de produir-se el conflicte d’interessos s’haurà d’informar a la memòria. 
 • El règim de lleialtat i responsabilitat és imperatiu i no es pot limitar per disposicions estatutàries. Tot i així la junta general podrà dispensar de les prohibicions dels casos anteriors en casos singulars quan es tracti d’una dispensa de la prohibició d’obtenir una avantatja o remuneració de tercers o afecti a una transacció amb un valor superior al 10% dels actius socials. En les SL la junta general també haurà d’atorgar l’autorització per assistència financera, incloses les garanties de la societat a favor de l’administrador o si estableix una relació de serveis u obra.
 • En la resta de casos l’autorització també podrà ser atorgada per l’òrgan d’administració sempre que quedi garantida la independència dels membres que la concedeixin respecte l’administrador dispensat, assegurant la innocuïtat pel patrimoni social.
 • La responsabilitat s’estén als administradors de fet i quan no hi ha un administrador delegat a tots aquells que tinguin atribuïdes les facultats de més alta direcció.
 • Consell d’Administració.
  1. El consell d’administració s’haurà de reunir almenys una vegada al trimestre.
  2. Quan un membre del consell d’administració sigui conseller delegat o se li atribueixin funcions executives serà necessari que es celebri un contracte que haurà de ser aprovat pel consell d’administració amb el vot favorable de les dues terceres parts, abstenint-se el conseller afectat d’assistir a la deliberació i votació. Aquest contracte s’haurà d’adherir a l’acta de la sessió.
  3. El consell d’administració té una sèrie de facultats indelegables noves, entre les que destacaríem:
   1. Supervisió i efectiu funcionament de les comissions, òrgans delegats i directius, com per exemple el de control del model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes penals o per reduir significativament la seva comissió
   2. Determinació de polítiques estratègiques
   3. Formulació d’informes exigits per llei a l’òrgan d’administració
 • Les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’incloure a l’informe de gestió el període mig de pagament als seus proveïdors, i en cas de ser superior al legal caldrà indicar les mesures a aplicar el següent exercici per corregir-ho. Les societats no cotitzades que no presentin comptes anuals abreujats publicaran el seu període mig de pagament a proveïdors a la seva web si la tenen.

 

Dret a la separació del soci.

Es prorroga fins el 31 de desembre de 2016 la suspensió del dret del soci a que partir del cinquè any des de la inscripció de la societat al Registre Mercantil, el soci, que hagi votat a favor de la distribució de dividends, tindrà dret a la separació en el cas que la junta general no acordi la distribució de almenys un terç dels beneficis.

 

 

Miniempresa o empresa d’estudiants.

És una nova figura jurídica que es reconeix com a eina pedagògica i que haurà d’estar registrada i podrà fer transaccions econòmiques i monetàries.

Tindrà duració d’un curs escolar i reglamentàriament es desenvoluparà el seu funcionament.

Societat Limitada de Formació Successiva.

S’estableix la possibilitat de constituir societats limitades amb un capital social inferior al mínim de 3.000€, mentre aquestes societats no arribin a aquest capital mínim, se’ls aplicarà un règim específic consistent en:

 • S’haurà de destinar a la reserva legal almenys un 20% del benefici de l’exercici
 • Només es podran repartir dividends si el valor del patrimoni net no és, o a conseqüència del repartiment no passi a ser inferior al 60% del capital mínim
 • La suma anual de les retribucions als socis i administradors per aquests càrrecs no podrà excedir del 20% del patrimoni net, sense perjudici de la retribució que puguin rebre en concepte de treballador o per prestació de serveis professionals.
 • En cas de liquidació de la societat, els socis i administradors respondran solidàriament del desembós de la xifra de capital mínima
 • No cal acreditar la realitat de les aportacions, però els socis en respondran solidàriament de les mateixes

 

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL).

Els emprenedors que siguin persones físiques podran evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecti al seu habitatge habitual, sempre que no hagi actuat amb frau o negligència greu. Les condicions seran:

 • L’habitatge habitual del deutor no podrà estar valorada en més de 300.000€, tot i que aquest límit es podrà multiplicar per 1,5 si estan en poblacions de més de 1.000.000 d’habitants.
 • S’haurà d’inscriure aquesta condició al Registre Mercantil i al de la Propietat.
 • L’emprenedor inscrit haurà de fer constar a tota la seva documentació, juntament amb les dades registrals, l’expressió “Emprenedor de Responsabilitat Limitada” o el seu nom i cognoms seguit de “ERL”.
 • Subsistirà la responsabilitat universal pels deutes anteriors a l’inscripció.
 • Haurà de formular i dipositar comptes anuals al Registre Mercantil dintre els 7 mesos següents a la finalització de l’exercici social, en cas de no fer-ho perdrà la limitació de responsabilitat que no es recuperarà fins que es presentin les mateixes.
 • Per aquells que tributin pel mètode d’estimació objectiva s’establirà un model estandaritzat.

 

Flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges

Les principals modificacions son les següents:

 • Modificació de la duració del contracte – Es redueix de cinc a tres anys la duració mínima del contracte per part de l’arrendador. També s’ha produït una reducció de les prorrogues tàcites del contracte que passen a ser de tres anys a tan sols un.
 • Desistiment del contracte – L’arrendatari podrà desistir del contracte una vegada transcorreguts, almenys, sis mesos de duració del mateix, sempre que ho comuniqui al arrendador en un període mínim de trenta dies.
 • Preval el principi de llibertat de pactes entre les parts i per això es pot actualitzar la renda segons lo acordat. Si no es diu res s’actualitza segons IPC.
 • Obres – Abans l’arrendatari podia fer obres per adequació de l’habitatge a discapacitats i ara, a més, es permet la reforma per majors de 70 anys, però mai pot provocar disminució a l’estabilitat o seguretat de la vivenda.
 • Transcorregut un any, com a mínim, des de l’inici del contracte i amb comunicació prèvia, amb dos mesos d’antelació, l’arrendador pot recuperar l’habitatge, per a destinar a ús permanent seu, de familiars de primer grau per consanguinitat o per adopció, o pel cònjuge en casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial
 • Fiança – No hi ha actualització durant els tres primers anys de contracte. Abans era durant els cinc.
 • Venda d’habitatge – Si el contracte esta inscrit al Registre de la Propietat anteriorment a la venda, el contracte continua vigent en cas de venda de la finca. Si no esta inscrit el nou propietari pot exigir la finalització del mateix, deixant un període de tres mesos a l’arrendatari per seguir a la finca, pagar-ne el lloguer i amb indemnització per danys i perjudicis.
 • Desnonament – Hi ha dos procediments:
  1. Si es pacta al contracte, l’impagament de la renda por portar a la resolució del contracte amb requeriment notarial o judicial. Una vegada cancel·lada l’ inscripció al Registre es pot demanar l’execució per recuperar l’immoble.
  2. Procediment extrajudicial.- Que es pot utilitzar sempre que estigui inscrit el contracte al Registre de la Propietat.
  3. Procediment Judicial – Accelerat que obliga al pagament en deu dies. Si no paga o no compareix al procediment per oposar-se o aplanar-se, es dictarà decret d’acabament judici i es produirà el llançament.
 • Es crea un registre públic de llogaters morosos