Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Les tres primeres altes i baixes d’autònom per any natural es calcularan per dies.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, l’afiliació i fins a 3 altes o baixes dintre de l’any natural, tindran efectes des del dia en que es produeixi. La resta tindran efectes des del primer dia del mes natural.