Supressió de la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de cartera.

Amb efectes pels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2013, deixen de ser deduïbles les pèrdues pel deteriorament dels valors representatius de la participació en els fons propis o en el capital d’entitats, així com les rendes negatives obtingudes a l’estranger mitjançant un establiment permanent o una Unió Temporal d’Empreses.

Transitòriament pels deterioraments registrats abans del 2013 s’indica que el deteriorament revertirà, és a dir s’integrarà a la base imposable quan:

  • En el cas de valors no cotitzats quan el valor dels fons propis de la participada al tancament de l’exercici sigui superior al de l’inici per les empreses
  • En el cas de valors cotitzats quan es comptabilitzi la reversió de la provisió
  • Igualment seran objecte d’integració a la base imposable, les pèrdues per deteriorament en l’import equivalent als dividends o participacions en beneficis rebudes de les entitats participades excepte que aquesta distribució no tingui la condició d’ingrés comptable