Els rendiments obtinguts pels serveis que un soci presta a la societat que participa poden ser considerats com a serveis subjectes a IVA tot i que fins ara s’hagin considerat com a rendiments de treball i per tant no subjectes.

El canvi a la Llei del l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que indica que els rendiments que provinguin d’una entitat en la qual el contribuent participi en el capital, derivats de la realització d’activitats professionals es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs al règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social alternativa han provocat que la Direcció General de Tributs reinterpreti o clarifiqui quan considerarà que la relació soci-societat participada està subjecte a IVA.