Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Pròrroga termini ingrés IAE a 20 novembre

Com cada anys, per a les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020, es modifica el termini d’ingrés en període voluntari de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 quan es tracti de les quotes a què es refereix l’apartat un anterior, fixant-se un nou termini que comprendrà des del 16 de setembre fins el 20 de novembre de 2020, ambdós inclosos.