Noves obligacions formals per les activitats en Estimació Objectiva.

Els contribuents que exerceixin alguna de les activitats a les que s’apliqui la retenció de l’1%, excloses les de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances hauran de portar un Llibre Registres de Vendes o Ingressos.