CAT · ESP

Limitació de 2.000€ en les provisions i despeses de difícil justificació per les activitats econòmiques en règim d’estimació directa normal simplificada.

S’estableix un límit màxim de 2.000€ per l’import de les provisions i despeses de difícil justificació que es poden tenir en compte en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa simplificada.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone