Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Limitació de 2.000€ en les provisions i despeses de difícil justificació per les activitats econòmiques en règim d’estimació directa normal simplificada.

S’estableix un límit màxim de 2.000€ per l’import de les provisions i despeses de difícil justificació que es poden tenir en compte en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa simplificada.