Increment pagaments fraccionats: Afecta a les entitats amb xifra de negocis de més de 10 milions d’euros.

Amb efectes a partir del 30 de setembre de 2016, és a dir, pels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats a ingressar com a límit el 20 d’octubre, es modifica la forma de càlcul del mateix.

El nou mètode però, només afecta a aquelles entitats amb una xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu d’almenys 10.000.000€. És a dir, no afecta a les empreses de reduïda dimensió.

El nou sistema de càlcul es resumeix en els següents punts:

  • El percentatge a aplicar sobre la base imposable serà el resultat de multiplicar per dinou vintens (19/20) el tipus de gravamen arrodonit per excés, abans aquest era el resultat de multiplicar-lo per cinc setens (5/7) arrodonits per defecte.
  • La quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys del període, minorat exclusivament pels pagament fraccionats realitzats amb anterioritat corresponents al mateix període impositiu. Tot i així, en queda exclòs del resultat positiu mencionat:
    1. Les quites o esperes conseqüència d’acords amb creditors.
    2. Les rendes generades per operacions d’augment de capital o fons propis per compensar crèdits que no s’hagin d’integrar a la base imposable.
    3. En el cas d’entitats parcialment exemptes, es considerarà com a resultat positiu únicament el corresponent a rendes no exemptes.