CAT · ESP

Impossibilitat de deduir les rendes negatives generades per la valoració a valor raonable de carteres de negociació.

Les disminucions de valor de les carteres de negociació per valoració de les mateixes a valor raonable, que impacten al compte de pèrdues i guanys segons lo establert a la normativa comptable, no seran deduïbles, excepte fins l’import de l’increment de valor prèviament integrat a la base imposable.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone