Diferiment rendes negatives en operacions intragrup.

No seran deduïbles les pèrdues generades en les transmissions d’elements d’immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible i valors representatius de deute, quan l’adquirent sigui una entitat d’un mateix grup de societats.