Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Determinades societats civils tributaran per Impost sobre Societats.

Les societats civils amb objecte mercantil passaran a estar subjectes al Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució de rendes, és a dir per IRPF.

S’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per aquelles societats civils que a conseqüència d’aquest canvi passin a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i no desitgin ser-ho.