Declaració de dipòsits bancaris

A l’hora d’elaborar l’Impost sobre el Patrimoni (IP) i l’Impost Solidari de les Grans Fortunes (ISGF), els dipòsits bancaris s’han de valorar segons el saldo més alt a 31 de desembre i el saldo mitjà de l’últim trimestre

Doncs bé, comproveu el saldo mitjà que el banc us comunica a aquests efectes. En funció dels moviments que hagi tingut el vostre compte, pot no coincidir amb el que s’ha de declarar en els impostos indicats.

Penseu que el banc calcula el saldo mitjà tenint en compte tots els moviments del compte. Però, a efectes fiscals, alguns d’aquests moviments no s’han de considerar. En concret:

  • Els fons retirats per adquirir altres béns i drets –o per cancel·lar o amortitzar deutes–, ja que els béns i drets adquirits –o el menor deute– també s’han de declarar en els impostos assenyalats.
  • O el dipòsit de fons en el compte derivat de l’obtenció de préstecs (com a contrapartida, aquests préstecs tampoc s’han de comptabilitzar en l’impost com a deutes).

 

 

Si us trobeu en aquests casos, haureu de recalcular el saldo mitjà trimestral. Els nostres professionals us assessoraran en aquesta tasca perquè no pagueu de més a l’hora de complir les vostres obligacions amb Hisenda.