Concepte d’entitat patrimonial.

S’entén per entitat patrimonial, i que per tant no realitza una activitat econòmica, aquella en la que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o no estigui afecte a una activitat econòmica.