Abast de la comprovació

En general, es posen en marxa comprovacions limitades si hi ha discrepàncies entre les declaracions presentades (o deixades de presentar) i la informació en poder d’Hisenda. En la comunicació inicial, Hisenda ha d’indicar l’abast de les actuacions (impost o obligació formal i període al qual es refereixen), i en elles només pot verificar el compliment d’una determinada obligació tributària.

Ara bé, Hisenda podrà acordar prorrogar o reduir l’abast de la comprovació, acord que haurà de ser notificat (indicant els motius que porten a adoptar-lo) amb caràcter previ a l’obertura del termini d’al·legacions.

No obstant això, de vegades Hisenda comunica aquestes ampliacions simultàniament a la notificació de la proposta de liquidació i l’obertura d’aquest període d’al·legacions. En aquest cas:

  • Els tribunals consideren que aquesta manera d’actuar d’Hisenda no és correcta: simultània no és prèvia.
  • A més, no es tracta d’un simple vici o irregularitat de poca importància (que donaria lloc a una possible retroacció d’actuacions), sinó que constitueix una infracció substantiva de la llei que dona lloc a la nul·litat de totes les actuacions.
  • En aquests casos, per tant, el termini de prescripció no es considera interromput per l’inici de la comprovació.

Els nostres professionals us assistiran en qualsevol comprovació iniciada pels òrgans de gestió o inspecció d’Hisenda.