Us vinculen els tractes preliminars?

És pràctica habitual entre empreses que, abans de signar un contracte, hi hagi una negociació prèvia (pot consistir en simples converses o fins i tot en manifestacions escrites –projectes creuats, ofertes i contraofertes, estudis de perspectives, redacció d’esborranys…–). Aquestes negociacions preliminars no tenen força vinculant. D’aquesta manera:

  • Si es fa una proposta i aquesta és rebutjada, qui l’ha formulat queda desvinculat.
  • No obstant això, les negociacions són rellevants perquè determinen la voluntat de les parts i serveixen, si escau, per interpretar el futur contracte que puguin arribar a signar.

A més, és molt habitual establir i signar acords sobre com es portarà la negociació (comprometent-se les parts a negociar de bona fe, a facilitar la informació necessària perquè la contrapart pugui entendre millor l’objecte del contracte, a signar pactes de confidencialitat –sobre la negociació o sobre la informació facilitada–, etc.). Fins i tot és possible pactar el dipòsit de certa quantitat i establir la destinació que se li donarà en cas que no s’arribi a un acord (a manera de clàusula penal).

No obstant, els tribunals contemplen una possible indemnització: quan qui trenca les negociacions va fer creure raonablement a l’altra part que signaria el contracte i després es fa enrere sense causa justificada i sense bona fe. En aquest cas, la part afectada podrà reclamar una indemnització per les despeses en què hagi incorregut com a conseqüència dels tractes preliminars, sempre que se li causi un perjudici (que pugui demostrar) i que hi hagi un nexe causal entre la ruptura de les negociacions i el dany.

 

Els nostres assessors us acompanyaran en tot el procés de negociació d’un contracte, us assessoraran sobre la informació que podeu facilitar i, si escau, us informaran sobre com trencar les negociacions amb seguretat.