Societat Limitada de Formació Successiva.

S’estableix la possibilitat de constituir societats limitades amb un capital social inferior al mínim de 3.000€, mentre aquestes societats no arribin a aquest capital mínim, se’ls aplicarà un règim específic consistent en:

  • S’haurà de destinar a la reserva legal almenys un 20% del benefici de l’exercici
  • Només es podran repartir dividends si el valor del patrimoni net no és, o a conseqüència del repartiment no passi a ser inferior al 60% del capital mínim
  • La suma anual de les retribucions als socis i administradors per aquests càrrecs no podrà excedir del 20% del patrimoni net, sense perjudici de la retribució que puguin rebre en concepte de treballador o per prestació de serveis professionals.
  • En cas de liquidació de la societat, els socis i administradors respondran solidàriament del desembós de la xifra de capital mínima
  • No cal acreditar la realitat de les aportacions, però els socis en respondran solidàriament de les mateixes