Resum indicadors IPC i tipus interés.

IPC interanual a 31 de desembre:

  • Catalunya – 0,3%
  • Espanya – 0,0%.

El tipus d’interès legal del diner per l’any 2016 és del del 3,00%.

El tipus d’interès de demora aplicable als deutes amb les Administracions Públiques pel 2016 serà del 3,75%.

El tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural del 2016 serà del 8,05%.

Si desitja consultar aquesta información en temps real ho pot fer a l’apartat “Recursos” de la nostra página web.