Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)

A efectes de IVA s’introdueix un nou règim especial consistent en liquidar l’IVA en funció de quan es cobren o paguen les factures. Les principals característiques del mateix són:

 • És un règim opcional per aquells subjectes passius amb un volum d’operacions durant l’any natural anterior que no hagi superat els 2.000.000€.
 • En quedaran exclosos per l’any següent quan durant l’any natural el seu volum d’operacions superi els 2.000.000€ o bé quan els cobraments en efectiu rebuts d’un mateix destinatari durant l’any superi els 100.000€
 • Aquest règim s’aplicarà a totes les operacions de l’entitat excepte, entre d’altres:
  1. les acollides a règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, i recàrrec d’equivalència entre d’altres.
  2. Adquisicions intracomunitàries de béns
 • L’IVA es liquidarà a partir que es cobrin o paguin total o parcialment les factures pels imports efectivament rebuts o lliurats. Si no s’hagués produït el flux monetari, la liquidació es farà com a màxim el 31 de desembre de l’any immediatament posterior, per aquest motiu caldrà acreditar el cobrament o pagament total o parcial de les factures.
 • Els subjectes passius acollits a aquest règim hauran de complir amb unes obligacions formals específiques:
  1. Llibre Registre Factures Expedides – afegir dates de cobrament total o parcial de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del compte bancari o mitja de cobrament emprat que pugui acreditar el cobrament parcial o total de l’operació
  2. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
  3. Factura expedida – tota factura expedida haurà de contenir la menció “Règim especial del criteri de caixa”
 • Els destinataris de factures incloses en aquest règim, encara que aquests no estiguin acollits al mateix, es veuran afectats, ja que no podran deduir-se l’IVA de les mateixes fins que no les paguin total o parcialment. Com a conseqüència aquest destinatari no inclòs al RECC, haurà de complir amb una nova obligació registral, en concret:
  1. Llibre Registre Factures Rebudes – afegir dates de pagament parcial o total de l’operació amb indicació de l’import corresponent en el seu cas així com indicació del mitja de pagament pel que es satisfà l’import parcial o total de l’operació
 • Aquest règim serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2014.
 • L’opció o renúncia per aplicar-se aquest règim serà el desembre de l’any anterior en el que hagi de tindre efecte. La opció d’aplicar-se també es podrà fer a l’inici de l’activitat. En cas de renúncia aquesta tindrà una duració de 3 anys.