Reducció de jornada i teletreball

Si un treballador sol·licita una reducció de jornada per tutela legal, podrà treballar menys hores, amb una reducció proporcional del salari, durant un temps determinat (en funció de l’edat o situació de la persona a atendre). Entre altres casos, l’empleat podrà sol·licitar la reducció de jornada per tutela legal per a l’atenció directa d’un menor de fins a 12 anys (fill biològic, adoptat o menor d’edat en acolliment simple —és a dir, temporal—, permanent o preadoptiu).

El treballador haurà d’avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació (o segons determini el conveni col·lectiu aplicable), especificant la data d’inici i finalització de la reducció de jornada, així com el nou horari. L’empresa pot demanar-li que justifiqui que compleix els requisits per a la seva sol·licitud. Si existeix la causa que justifica la reducció, l’empresa no pot negar-se a concedir-la. Correspon al treballador concretar el període de gaudi de la reducció i l’horari de la nova jornada, que ha d’estar dins de la seva jornada ordinària diària.

La modalitat de prestació de serveis (presencial o a distància) no és un element de la concreció de l’horari de la reducció de jornada. Així, si juntament amb la sol·licitud de reducció de jornada per tutela legal, un treballador sol·licita treballar a distància, l’empresa, inicialment, no l’ha d’atorgar. El treballador només podrà sol·licitar aquesta mesura:

  • Mitjançant una adaptació per raons de conciliació de la vida familiar i laboral, que —a diferència de la reducció— no és un dret absolut de l’empleat, fins i tot quan tingui fills menors de 12 anys a càrrec seu (en cas de discrepància caldrà obrir un període de negociació de 15 dies amb ell; però, si l’empresa ho justifica, podrà denegar la sol·licitud).
  • Mitjançant sol·licitud ordinària. El teletreball és voluntari per a l’empresa i pel treballador, per la qual cosa no pot ser imposat unilateralment per cap de les parts.

 

Els nostres professionals us informaran de qualsevol dubte sobre la reducció de jornada a causa de la tutela legal i el treball a distància (o teletreball).