Multa municipal de trànsit

És freqüent que en un expedient sancionador de trànsit es cometi un error en les dades d’identificació del denunciat, com per exemple en el nom exacte o en algun dels cognoms, tot i que el número de DNI hi consti correctament.

Moltes vegades Correus retorna la notificació a l’ajuntament per destinatari desconegut i es procedeix a publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) tant l’inici de l’expedient sancionador com la resolució sancionadora.

En aquests casos en què no es tracta d’una sanció notificada a l’acte, el denunciat ha d’al·legar indefensió, ja que no li ha arribat res al domicili. Pot ser que l’ajuntament arxivi l’expedient, tot i que també pot ocórrer que al principi retrotregui les actuacions i notifiqui correctament la denúncia a l’infractor.

En aquest cas, és rellevant examinar si ha caducat el procediment que es tramita si ha transcorregut el termini màxim de què disposa l’ajuntament per a dictar i notificar la resolució sancionadora (que es d’un any) i, si fos així, si ha prescrit o no la infracció administrativa per a incoar un expedient sancionador nou.

Així doncs, tingueu en compte:

1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en matèria de trànsit és de tres mesos per a les infraccions lleus i de sis mesos per a les infraccions greus i molt greus, i es computa a partir del mateix dia en què hagin tingut lloc els fets.

2. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la identitat d’aquest o el domicili on viu i es practiqui amb altres administracions, institucions o organismes.

3. A falta d’actuacions conduents a identificar el conductor, només interromp la prescripció la notificació que es dugui a terme en el domicili que expressament s’hagi indicat per al procediment, i a falta d’aquest, en el domicili que figuri en els registres de l’organisme autònom de la Prefectura Central de Trànsit.

4. Com que no s’ha pogut efectuar la notificació en el domicili de l’infractor per causes imputables a l’administració, considerem que l’anunci al BOE no interromp la prescripció, així que, si ha passat el termini legalment estipulat (tres o sis mesos), és procedent declarar que l’acció per a sancionar ha prescrit i que s’han arxivat les actuacions.

 

Si us trobeu afectat per un procediment sancionador, els nostres professionals us assessoraran adequadament i defensaran els vostres interessos.