Llindars intrastat.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015 s’augmenten els llindars d’exempció a efectes de la declaració d’intrastat de 250.000€ a 400.000€.

Queden exclosos de l’obligació de presentar la declaració d’Intrastat per les expedicions de mercaderies realitzades, els responsables del subministrament de la informació que, durant l’any natural anterior al període de referència, haguessin efectuat operacions d’expedició intracomunitària amb valor estadístic inferior al «llindar d’exempció».

Queden exclosos de l’obligació de presentar la declaració d’Intrastat per les introduccions de mercaderies realitzades, els responsables del subministrament de la informació que, durant l’any natural anterior al període de referència, haguessin efectuat operacions d’expedició intracomunitària amb valor estadístic inferior al «llindar d’exempció».