Llibre Actes de la Junta General de Socis.

 1. Cada vegada que la Junta General de Socis es reuneix cal expressar-ho en una acta.
 2. La Junta General de socis es reunirà necessàriament dintre els 6 primers mesos de cada exercici, és a dir almenys 1 vegada a l’any, per:
  • Aprovar la gestió social
  • Aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior
  • Resoldre sobre l’aplicació de resultat
 3. Les competències de la Junta General de Socis són les següents:
  • L’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social.
  • El nomenament i separació dels administradors, dels liquidadors i, si s’escau, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.
  • La modificació dels estatuts socials.
  • L’augment i la reducció del capital social.
  • La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d’assumpció preferent.
  • L’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi el vint per cent del valor dels actius que figurin en l’últim balanç aprovat.
  • La transformació, la fusió, l’escissió o la cessió global d’actiu i passiu i el trasllat de domicili a l’estranger.
  • La dissolució de la societat.
  • L’aprovació del balanç final de liquidació.
  • Qualsevol altre assumpte que determinin la llei o els estatuts.
  • En la societat de responsabilitat limitada la junta general, mitjançant acord concret per a cada cas, pot anticipar fons, concedir crèdits o préstecs, prestar garanties i facilitar assistència financera als seus socis i Administradors.
  • En cas que la retribucions de l’òrgan d’administració no sigui gratuïta, fet que s’ha d’indicar als estatuts de manera expressa, l’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals ha de ser aprovat per la junta general i romandrà vigent fins que no s’aprovi la seva modificació. Llevat que la junta general determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents administradors s’establirà per acord d’aquests i, en el cas del consell d’administració, per decisió del mateix, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.